Postcoderoosregeling PCR

De postcoderoos-regeling (PCR) is per 1 april 2021 gesloten voor nieuwe projecten. Wanneer je een PCR-project hebt lopen, val je tot 15 jaar na start van dat project onder de oude regeling.

Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers. We hebben daarom stevig gelobbyd voor een aanpassing. En dat is gelukt! In de nieuwe Belastingregels van 2022 wordt dit met terugwerkende kracht opgenomen.

Overdracht participaties (oude PCR) vanaf 2022 met terugwerkende kracht wel mogelijk

Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was. 

Onzekerheid rond de energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks bepaald. Dat levert onzekerheid op. Samen met de hoge administratieve last maakte die voortzetting van de PCR-regeling zeer onaantrekkelijk. We hebben gelobbyd voor een afkoopregeling.

Zie verder Afkoopregeling voor postcoderoosregeling

Eerdere ontwikkelingen rond de verlaging van de energiebelasting 

 • 2019: De achterliggende documenten van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (17-09-2019) kan je hier downloaden. 
 • September 2020: het kabinet kondigde aan de elektriciteitsbelasting voor 2021 minder snel te verlagen dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel;  niet 0.0049 euro/kWh maar 0.0034 euro/kWh:
  Tabel verlaging energiebelasting 2020 e.v.

  Deze tabel met EB-verlagingen kan dus elk jaar worden bijgesteld. Dat is het nadeel van een fiscale regeling. 
 • Oktober 2021: het kabinet besluit om de energiebelasting op elektriciteit drastisch te verlagen; in de eerste schijf wordt dit verlaagd van 9,186 eurocent per kilowattuur exclusief btw (het op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingtarief voor 2022) naar 2,253 eurocent per kilowattuur exclusief btw. Dit als onderdeel van compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs.
 • November 2022: de energiebelasting wordt verhoogd  en wordt 15,25 eurocent per kWh incl. 21% btw (onder voorbehoud instemming Eerste Kamer op 12 december 2022).

Teruggave energiebelasting en faillissementen energieleveranciers

In het najaar 2021 zijn verschillende energieleveranciers failliet gegaan. De vraag is nu hoe de postcoderoos-deelnemers die bij een failliete maatschappij klant waren, hun belastingrestitutie gaan krijgen. De afhandeling wordt immers uitgevoerd door de energiebedrijven. We zijn hierover in gesprek.

We dachten dit probleem op te lossen door de minister van EZK een uitzonderingsmaatregel te laten sturen naar de Belastingdienst, maar het ministerie ziet serieuze beperkingen om dit probleem op te lossen.  De energieleverancier is belastingplichtig, waardoor de consument de teruggave van de energiebelasting niet direct bij de Belastingdienst kan claimen; er is geen relatie op dit gebied tussen de Belastingdienst en de deelnemer aan een PCR-project. Een eerste voorlopige conclusie van het ministerie is dat het geld bestemd voor de teruggave van energiebelasting dus aan de failliete boedel toegerekend zou moeten worden. Degene met recht op teruggave van energiebelasting moet die in dat geval claimen als schuldeiser van de failliete energieleverancier, kortom bij de curator.

We zetten vraagtekens bij deze conclusie en zijn hierover in gesprek met de ministeries. .

En als je nu een PCR-project wil starten?

Je kunt subsidie aanvragen via de Postcoderoossubsidie SCE.

Jouw belangenbehartiger


Zie ook:

 • Achtergrond afkoopregeling voor postcoderoosregeling

  De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit. Als reactie op de verlaging van de energiebelasting zijn we gestart met een lobby voor een afkoopregeling. Samen met de hoge administratieve last maakte die voortzetting van de PCR-regeling zeer onaantrekkelijk. Maar met de hoge prijzen en de aankomende verhoging ven de energiebelasting is er weer een nieuwe situatie ontstaan. We hebben besloten om deze lobby stil te zetten.
 • PCR-regeling in de praktijk

  Interessante informatie als je een project hebt onder de oude PCR-regeling ('regeling verlaagd tarief', beëindigd op 1 april 2021). Voor de regeling vanaf 1 april 2021: zie de pagina 'Postcoderoossubsidie SCE'.
 • Achtergrond vervanging postcoderoosregeling door SCE

  Wat is de “Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek” en waarom moest die vervangen worden door de SCE?