PAWEX

De Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten PAWEX is in 1992 opgericht en in 2020 opgegaan in Energie Samen.

Hoe worden de belangen van de voormalige PAWEX-leden door Energie Samen behartigd?

Energie Samen wordt erkend als dé belangenbehartiger van de windbranche. Continuering van de belangenbehartiging in tal van situaties, bij ACM, GEN, Netcapaciteit, NWEA, NVDE, Ministeries, RES’en, Uitvoeringsoverleg Elektriciteitstafel, enzovoort. Voor huidige windturbine-eigenaren en toekomstige projecten, samenwerking op lokaal niveau, projectontwikkeling, integratie van elektriciteitsopwekking en -gebruik.

Stand van zaken

PAWEX is op 9 september 2020 formeel opgegaan in Energie Samen.  Aan alle voormalige leden van PAWEX die (nog) geen lid waren van VWF, VWIJ of Windunie  zijn drie opties geboden (zie hieronder).

Coöperatie Windunie is lid van Energie Samen geworden. Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland (VWF) en Vereniging Windturbine Eigenaren Groningen VWG gaan een intensief partnerschap met coöperatie Windunie aan met als stip op de horizon: samenvoeging. VWNoord-Holland is al een paar jaar opgeheven, Vereniging Windturbine-Eigenaren IJsselmeerpolders (VWIJ) is niet actief. Al hun (vroegere) leden en ook de leden uit de andere regio’s willen hun belangen goed behartigd zien.

Nog geen lid van VWF, VWIJ of Windunie: drie opties 

In 2020 is PAWEX opgegaan in coöperatie Energie Samen. We hebben u in online bijeenkomsten en mails gepoogd te informeren. Aan alle voormalige leden van PAWEX die (nog) geen lid waren van VWF, VWIJ of Windunie  zijn drie opties geboden (februari 2021) :

1    Individueel lid (supporter) blijven van Energie Samen. Wel alle belangenbehartiging en toegang tot de diensten van Energie Samen, geen stemrecht. Contributie € 35,00 per jaar. Zie ook de pagina lidmaatschappen.

2    Lid worden van Coöperatie Windunie. Toegang tot de diensten van Windunie en via de ALV van Windunie stemrecht in de ALV van Energie Samen. Per geproduceerde MWh dragen leden een bedrag af. De bijdrage wordt berekend aan de hand van staffels. Meer informatie: windunie.nl 

3    Lid worden van VWF of VWG. Toegang tot de diensten van VWF of VWG. Via het bestuur stemrecht in de ALV van Windunie en daarmee in de ALV van Energie Samen. Meer informatie: www.vwfrl.nl 

Bijeenkomsten

Over de verschillende opties zijn twee bijeenkomsten gehouden:

 • 18 november 2020:  Flevoland, Drenthe en de rest van Nederland (exclusief Noord-Holland, Friesland en Groningen). Download uitnodiging (pdf)
 • 19 november 2020: Noord-Holland. Download uitnodiging (pdf)

Fusiebesluit

Reeds eerder hebben wij in diverse ALV’s de toekomst van PAWEX aan de orde gesteld. Met name de vraag of PAWEX eventueel kan en wil opgaan in Energie Samen. Op de ALV van 19 november is ons voorstel tot fusie over te gaan ter stemming gebracht. De aanwezigen stemden unaniem voor het voorstel. Schriftelijk zijn tien stemmen uitgebracht, waarvan negen voor het voorstel stemmen en één tegen. Er was onvoldoende quorum tijdens deze algemene vergadering aanwezig om een besluit te kunnen nemen. Daarom is hetzelfde voorgenomen besluit geagendeerd op een extra algemene vergadering van 28 november. In deze tweede vergadering gold volgens de Statuten dat besloten kon worden tot fusie met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Leden die niet aanwezig konden zijn op 28 november konden hun stemverklaring toezenden. 

Download vergaderset ALV 28 november 2019 (Zip-bestand)

Rol van PAWEX

Als representatieve organisatie van een der marktpartijen, zoals deze op grond van de Elektriciteitswet 1998 worden aangemerkt, behartigde PAWEX de belangen van windturbine exploitanten in het wettelijk overleg met de Minister van Economische Zaken, de (Energiekamer van de ACM (voorheen NMa), de toezichthouder; en de gezamenlijke netbeheerders over de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Meer specifiek was de rol van PAWEX als representatieve organisatie:

 • Deelname aan het wettelijk overleg als bedoeld in artikel 33 en artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998. Dit overleg is gestructureerd in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) en gaat over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten hanteren.
 • Deelname aan de consultatie, die de toezichthouder, de Energiekamer van de ACM, organiseert over de methode en rekenfactoren van tariefsregulering.
 • Overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.

Voorts voerde PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de ACM, die negatieve gevolgen hadden voor windturbine exploitanten en bracht PAWEX haar standpunt naar voren ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen.

De rol van PAWEX als representatieve organisatie op grond van de Elektriciteitswet 1998 is sinds de fusie van PAWEX binnen Energie Samen overgenomen door Energie Samen.

Geschiedenis

PAWEX behartigde de belangen van de particuliere windturbine exploitanten. Dat wil zeggen windturbine exploitanten, die niet in publieke handen zijn of waarvan het controlerend belang niet berust bij een publieke onderneming.

De voorloper van PAWEX was in 1987 opgericht door een aantal particuliere exploitanten, die gezamenlijk hun belangen wilden behartigen. In de “oude” Elektriciteitswet uit 1989 was vastgelegd dat de elektriciteitsbedrijven (toen nog nutsbedrijven genoemd) aan exploitanten van windturbines de meest stimulerende vergoeding voor aan het net geleverde elektriciteit moesten betalen. Uiteraard leidde het begrip “meest stimulerende vergoeding” tot aanzienlijke discussie met de koepelorganisatie van de nutsbedrijven. Op grond van de eveneens in de wet vastgelegde arbitrageregeling moest de vertegenwoordiger van de windturbine exploitanten een rechtspersoon zijn. Daarop hebben de initiatiefnemers van het eerste uur de Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten PAWEX opgericht.

In de eerste jaren na de oprichting heeft het zwaartepunt van de activiteiten steeds gelegen bij de onderhandelingen namens de windturbine exploitanten met de koepelorganisatie van de elektriciteitsbedrijven over de vergoeding voor de aan het net geleverde elektrische energie.

In samenwerking met de Nederlandse Windenergie Vereniging NEWIN reageerde PAWEX ook op ruimtelijke plannen en wetten en regels met betrekking tot de plaatsing van windturbines. Na de oprichting in 2006 van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) werden deze zaken behartigd door NWEA. Vanaf 2016 behartigt PAWEX zelf haar belangen en concentreert zich op haar taak als erkende representatieve organisatie de windturbine exploitanten te vertegenwoordigen in het wettelijk overleg in het kader van de Elektriciteitswet 1998 (zoals onder meer vastgelegd in artikel 33 en artikel 54).

In 2017 zijn de leden van coöperatie Windunie toegetreden tot PAWEX en is Pawex premiumlid geworden van NWEA: PAWEX nam zitting in het Dagelijks Bestuur, de commissie Wind-op-Land en werkgroepen. Daarnaast was PAWEX lid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en participeerde daar in het bestuur, beleidscommissies en werkgroepen.

In mei 2018 heeft PAWEX Energie Samen opgericht, samen met vier andere organisaties die de beweging van “onderop” in de energietransitie vertegenwoordigen.

Bestuur

Het laatste bestuur van PAWEX bestond uit:

 • Felix Olthuis, namens de coöperatie-leden, voorzitter
 • Halbe Klijnstra, namens VWF (Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland), penningmeester
 • Johan ter Schuur, namens VWG (Vereniging van Windturbine-eigenaren Groningen)
 • Hans Geluk, namens VWIJ (Vereniging van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders)
 • Axel Postumus, namens de Windunie-leden
 • Marnix Scholten