Netinpassing

Het ligt nu in de wet vast: netbeheerders moeten alle aangesloten afnemers en producenten van elektriciteit op dezelfde manier behandelen en ze moeten zorgen dat de levering van elektriciteit minimale hinder ondervindt van storingen in het net. Dat klinkt mooi, maar is nodeloos inefficiënt.

Want de impact van het wegvallen van een windturbine of een zonnepark van een paar megawatt is veel kleiner dan van een elektriciteitscentrale van enkele honderden megawatten. En als het net even niet beschikbaar is, heeft dat voor duurzame opwek een andere waarde dan voor grote elektriciteitscentrales of voor zakelijke of huishoudelijke afnemers.  

Wij pleiten daarom voor een nieuwe standaardaansluiting voor duurzame decentrale opwek, met eigen (lagere) tarieven en aansluiteisen. Daardoor besparen zowel ontwikkelaar als netbeheerder substantieel kosten, bovendien verkleint of verdwijnt het huidige ‘tekort’ aan aansluitcapaciteit.

Zolang er een tekort aan capaciteit is, proberen we regelgeving te verbeteren rond een aantal technieken die de aansluitproblematiek kunnen verminderen (zie ook: nieuwsberichten over netcapaciteit): 

  • Congestiemanagement / curtailment: beperkingen bij duurzame opwek om de infrastructuur optimaal te benutten en storingen te voorkomen tijdens pieken in het aanbod. De belangrijkste vragen hierbij: wanneer is het redelijk om transport te weigeren en welke vergoeding wordt dan betaald? Het ministerie van EZK werkt aan nieuwe spelregels (AMvB) en wij praten daarover mee via het GEN (Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten, zie pagina Belangenbehartiging). Ook denken we mee met de netbeheerders over een framework voor een ‘real-time interface’, die opwek- en vraagsturing moet gaan faciliteren.
  • Netaansluitingen delen: er zijn verschillende manieren om aansluiting van een aantal initiatieven te combineren tot één aansluiting: Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting (MLOEA), Cable Pooling en Gesloten Distributiesysteem (GDS). Zie verder Netaansluitingen delen
  • Benutten van de storingsreserve. Onderstations, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning, zijn dubbel uitgevoerd (transformatoren, verdelers en bekabeling), plús nog een reserve, de storingsreserve. Die storingsreserve zal gebruikt worden voor duurzame opwek.  
  • Batterijen kunnen congestie voorkomen. Netbeheerders willen daarom graag meer batterijen op het net aansluiten en zoeken naar mogelijkheden om de transporttarieven voor batterijstroom te verlagen. Voorwaarde is dan wel dat batterijen 'tegen de congestierichting in' werken, dus laden bij opwekcongestie en terugleveren bij afnamecongestie.
  • Vraagrespons/Local4local:  als lokaal geproduceerde energie ook direct lokaal wordt afgenomen, is er minder transport over het elektriciteitsnet nodig en wordt congestie voorkomen. Hier speelt het local4local-principe op in dat Energie Samen momenteel ontwikkelt voor energiegemeenschappen. Local4local richt zich op het onderling tegen kostprijs met elkaar delen van de eigen hernieuwbare productie, wat een betaalbare, stabiele energierekening oplevert. Deze productie wordt daarbij zodanig afgestemd op de eigen afname en opslag, dat er lokaal meer kan worden geproduceerd en geleverd, terwijl de belasting van de energie-infrastructuur wordt geminimaliseerd. Zie pagina Local4local.
  • Dynamische transporttarieven: voor afnemers en met name voor batterijen kan het interessant zijn om dynamische transporttarieven in te voeren. Dan loont het om elektriciteit te transporteren op momenten waarop het net licht belast wordt (laag tarief) en juist niet als het net zwaar belast wordt (hoog tarief). Netbeheer Nederland onderzoekt de mogelijkheden, in samenspraak met de brancheverenigingen.

Oplossingen om zuiniger om te gaan met capaciteit worden uitgewerkt in de werkgroep Oplossingen Transportschaarste door netbeheerders en marktpartijen (deze werkgroep is opgericht door het Bestuurlijk Overleg Duurzaam Aansluiten (BODA)). Leon Straathof is voorzitter van deze werkgroep.

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook

Nieuws

Alle nieuws over netcapaciteit

Alle nieuws over netuitbreiding