Postcoderoossubsidie SCE

Op deze pagina's vind je alle informatie over de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). De tarieven voor 2023 zijn fors hoger dan die voor 2022. Het budget voor 2023 is 150 miljoen euro. De openstelling is vervroegd naar 9 januari en loopt tot en met 1 november. Het openstellingsbesluit en de wijzigingsregeling zijn op 23 november in de Staatscourant gepubliceerd.

Op deze pagina vind je algemene informatie. De subpagina's onderaan bieden specifieke informatie, bijvoorbeeld hoe je de subsidie aanvraagt en hoe de subsidie wordt bepaald. 

De regeling in het kort

 • Scope
  • Energiecoöperaties en VVE’s.  
  • Projecten: 
   • zonne-energieprojecten van 15 tot 100 kWp (kleinverbruikersaansluiting) of tot 500 kWp (grootverbruikersaansluiting).
   • windenergieprojecten op land van 15 tot 100 kW (kleinverbruikersaansluiting) of tot 1000 kW (grootverbruikersaansluiting). 
   • waterkrachtprojecten van 15 tot 100 kW (kleinverbruikersaansluiting) of tot 150 kW (grootverbruikersaansluiting).
  • Leden van de energiecoöperatie of VVE zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die bij start van het project wonen c.q. gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de productie. Bij verhuizing tijdens de looptijd van de subsidie verandert er niets voor leden van de energiecoöperaties (dit is een versoepeling ten opzichte van de postcoderoosregeling PCR).
 • Financieel:
  • De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie/VVE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie/VVE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld (in de huidige Postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VVE het belastingvoordeel via hun energieleverancier).
  • De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar (dit komt overeen met de SDE+-systematiek).
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het tarief, na consultatie van de sector, op basis van de verwachte kosten van een PCR-project. De tarieven voor 2023 zijn fors verhoogd ten opzichte van 2022 (lees meer: SCE 2023: veel betere tarieven!, 21-11-2022):

kva-= kleinverbruikaansluiting gva= grootverbruikaansluiting *in 2021 referentie 150 kWp, in 2022 250 kWp, in 2023 150 kWp. 

 • Het budget wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2023 is het budget € 150 miljoen (lees meer: SCE 2023: veel betere tarieven!, 21-11-2022).
 • Aftopping (sinds 2023): zonprojecten op een grootverbruikersaansluiting met SCE worden op maximaal 50% van het piekvermogen van de panelen aangesloten. Dit vanwege transportschaarste op het elektriciteitsnet. Deze eis geldt niet voor kleinverbruikersaansluitingen.
 • Participatie:
  • Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Bij Zon is dat bijvoorbeeld minimaal een deelnemend lid per 5 kWp opgesteld vermogen. Meer deelnemende leden mag natuurlijk ook. Lees meer over de eis voor het aantal (deelnemende) leden bij coöperaties en VvE's. 
  • Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming , ongeacht de hoogte van de financiële inleg.
 • Wanneer: De openstelling is vervroegd, de SCE 2023 loopt van 9 januari tot en met 1 november. 
 • Uitvoering: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/subsidies-financiering/sce, sce@rvo.nl

Infographic

Belangrijkste mijlpalen in de verschillende rondes SCE

Ronde 2021

 • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL heeft in juni 2020 een voorlopig tarief berekend voor de opvolger van de postcoderoosregeling. Namens de leden heeft Energie Samen een reactie voor op het conceptadvies ingestuurd, met de ondersteuning onze expertgroep. Onze conclusie: dit tarief zal een enorm vertragend effect hebben op de verdere ontwikkeling van postcoderooscoöperaties. We vragen daarom het PBL een herberekening te maken op basis van de cijfers zoals aangeleverd door onze leden en roepen de minister op om gehoor te geven aan de oproep van onze leden om een tarief te hanteren dat recht doet aan eerdere toezeggingen (zie nieuwsbericht 13 juli 2020). 
 • Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken hebben PBL, TNO en DNV GL vervolgens het eindadvies opgesteld voor EZK. Dit is gepubliceerd op 24 september 2020 (lees meer). 
 • Op 18 november heeft EZK de beleidsteksten voor de nieuwe regeling ter consultatie gepubliceerd. In onze reactie vragen we op een aantal punten om verduidelijking maar ook om enkele kleine, essentiële wijzigingen (zie ook 'Consultatiereactie nieuwe ‘postcoderoosregeling' nieuwsbericht 10 december 2020). 
 • In november 2020 is het budget voor 2021 opgehoogd naar 100 miljoen euro (zie ook: Hoger budget 2021 voor postcoderoossubsidie, nieuwsbericht 8-12-2020). Hiervan is € 92 miljoen subsidie, en 8 miljoen uitvoeringskosten).  
 • De regeling 2021 en het bijbehorende openstellingsbesluit 2021 zijn op 3 maart gepubliceerd in de Staatscourant.
 • De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2021 is op 1 april 2021 geopend. 
 • Op 4 juni was het budget al 'overtekend'; de aangevraagde subsidiebedragen waren hoger dan het totale budget.
 • Op 29 maart 2022 zijn de definitieve correctiebedragen 2021 vastgesteld (pdf). 

Ronde 2022

 • Op 2 november 2021 zijn de voorlopige correctiebedragen voor 2022 vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
 • Op 8 december 2021 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving PBL zijn eindadvies voor het tarief 2022 van de SCE (lees meer: Updates SCE 2022, 24 januari 2022). Voor 2022 adviseerde PBL een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen (en deze tarieven zijn overgenomen door het ministerie van EZK in het Openstellingsbesluit SCE 2022). Daarmee waren volgens ons nauwelijks rendabele projecten op te zetten. We adviseerden om onrendabele projecten niet in te dienen. 
 • Op 4 februari 2022 is het openstellingsbesluit 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.
 • Op 24 februari 2022 is de wijzigingsregeling SCE 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. 
 • Op 1 maart 2022 is de subsidieregeling opengesteld.
 • Op 1 december sluit de SCE 2022.

Ronde 2023

 • Het ministerie van EKZ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving PBL advies gevraagd over de SCE 2023. PBL heeft als eerste een notitie opgesteld en reacties vanuit de markt verzameld (tot 14 april 2022). Lees meer op de site van PBL
 • Op 14 april 2022 hebben we maar liefst 65 onrendabele businesscases kunnen doorspelen naar het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in het kader van de consultatie voor de SCE 2023. 
 • Op 28 oktober 2022 zijn de voorlopige correctiebedragen voor 2023 vastgesteld.
 • Op 21 november  2022 zijn de tarieven voor 2023 gepubliceerd (pdf). 
 • Op 23 november 2022 zijn het openstellingsbesluit 2023 en het wijzigingsbesluit 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.
 • Op 9 januari 2023 is de SCE 2023 opengesteld. 
 • Deze ronde loopt tot en met 1 november. 

Jouw belangenbehartiger


Zie ook:

Externe bronnen:

 • Onze inzet bij de SCE

  Wij hebben ons sterk gemaakt voor een goede opvolger van de postcoderoosregeling. Gezien de belangstelling voor de nieuwe regeling is dat gelukt. Maar we blijven lobbyen.
 • SCE-subsidie aanvragen

  De subsidie 2023 is opengesteld op 9 januari 9.00 uur en loopt tot en met 1 november 17.00 uur. Hier vind je informatie over het aanvraagproces.
 • Zo zit de SCE in elkaar

  De SCE is een exploitatiesubsidie. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen gedurende de looptijd subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.
 • Business case bij de SCE

  Op 18 februari en 4 maart organiseerden we twee webinars over het berekenen van je business case voor de nieuwe postcoderoossubsidie SCE. Je kunt ze hier terugkijken. Ook is er een spreadsheet beschikbaar. Verder werken we aan een online tool voor het doorrekenen van SCE-projecten.
 • Deelnemers: werving, zeggenschap, opzegging en verhuizing

  Als je de subsidiebeschikking binnen hebt, kan je met volle kracht deelnemers werven. Uiterlijk een half jaar na subsidietoekenning moet je de lijst met deelnemende leden aanleveren bij RVO.
 • Netaansluiting

  Wat moet je weten over aansluiting van je SCE-project op het elektriciteitsnet?
 • Energie leveren

  Als je als coöperatie stroom opwekt, verkoop je die aan een energieleverancier. Je begeeft je dus op de energiemarkt. Wat moet je doen en wat moet je weten?
 • Dakeigenaar wil stroom afnemen: hoe regel je dat?

  Stel, als coöperatie wil je een zonnedak realiseren op de grootverbruikersaansluiting van de dakeigenaar en je wil ook stroom leveren aan de eigenaar. Hoe regel je dat het beste?