RES Lobby in Amersfoort

Raads- en statenleden (en AB-leden van de waterschappen) krijgen op dit moment de concept-RES’en binnen, die ze zullen gaan bespreken en veelal moeten gaan vaststellen. Dan helpt het om vanuit de Participatiecoalitie duiding en richting te krijgen. Onderstaand een goed voorbeeld vanuit de regio Amersfoort hoe je op dit moment aan effectieve beïnvloeding/lobby kan doen.

Die lobby gaat zowel over  inhoud als op het (participatie)proces. Ook is het slim om waar nodig alvast een en ander mee te geven voor RES 1.0.

Belangrijk: laat van je horen, spreek in, zoek contact met enigszins like-minded politieke partijen en doe concrete voorstellen hoe het beter kan. Helemaal mooi als dit, net als in Amersfoort, samen met Energie Samen (en het liefst nog meer partijen) kan. Lees ook de brief die verstuurd is vanuit de NMU namens de Utrechtse Participatiecoalitie

VOORBEELD AMERSFOORT

Beste energiecoöperaties en natuur- en landschapsorganisaties,

Om te beginnen: hopelijk verkeren jullie allemaal in goede gezondheid! De wereld staat behoorlijk op z’n kop, dus zorg goed voor jezelf. Tegelijkertijd gaan sommige dingen ‘gewoon’ door. Zo ook RES Amersfoort, vandaar even een mailtje.

Het laatste bericht van ons ontvingen jullie kort na onze laatste achterbanbijeenkomst op 5 maart. In die mail (hier bijgevoegd) presenteerden we jullie de brief, gebaseerd op jullie input, met onze aanbevelingen aan de bestuurders betrokken bij RES Amersfoort. Ook informeerden we jullie over de toen geplande Inspraakavond in april. Vanwege Corona is dat nu anders georganiseerd. In deze mail geven we een update van de recente ontwikkelingen, en van jullie kansen om een steentje bij te dragen.

Stand van zaken RES Amersfoort

In maart hebben NMU en Energie Samen een brief met onze aanbevelingen verstuurd naar alle colleges in de regio en naar de stuurgroep van RES Amersfoort. Zodat ons advies kon worden meegenomen bij de collegebehandelingen die volgden. Inmiddels (op 24 maart) is de Concept RES vastgesteld door alle Colleges van B&W. Nu is het de beurt aan de samenleving om te reageren op de concept stukken en kaarten. Alle reacties worden samen met de Concept RES ter besluitvorming voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers: gemeenteraden, provinciale staten en DB van het waterschap. De opdracht voor de regio blijft namelijk om uiterlijk 1 juni een concept RES aan te leveren.

Helaas heeft onze brief met aanbevelingen aan de bestuurders nauwelijks tot aanpassingen in het concept geleid. We maken ons dus onverminderd zorgen over ambitieniveau en ruimte voor lokale projecten enerzijds, en het belang van natuur en landschap anderzijds. Daarom is het extra belangrijk om ook in deze nieuwe fase van inspraak stevig van ons te laten horen!

Digitale inspraak

Het kernteam RES heeft ons vorige week geïnformeerd over de inspraakmogelijkheden. Vanwege de omstandigheden gaat de inspraakavond op 15 april niet door. In plaats daarvan is er van 1 t/m 30 april de mogelijkheid om digitaal in te spreken. De Concept RES en het reactieformulier zijn online te vinden, via deze link. Per persoon wordt 1 reactie geaccepteerd van max. 3500 tekens (ca. 450 woorden).

Vandaag zullen wij onze brief direct bij alle gemeenteraden onder de aandacht brengen. Maar het zou ons geluid een stuk krachtiger maken als zoveel mogelijk mensen/groepen uit de achterban zelf ook van zich laten horen! Daarom roepen we jullie hierbij op om de volgende acties te ondernemen:

Oproep #1: Vul zelf (met je groep) ook een reactieformulier in!

Hoe meer we daarbij gezamenlijkheid en eenheid uitstralen, des te steviger het signaal dat we afgeven. Dat kan als volgt:

  • Verwijs in je bericht kort naar de brief van NMU & Energie Samen. Bijvoorbeeld door deze voorbeeldzin te gebruiken: [In de afgelopen maanden hebben wij intensief overlegd met andere lokale groepen in de regio die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en klimaat. De resulterende brief van NMU en Energie Samen, aangeboden aan de bestuurders en volksvertegenwoordigers, is hier te vinden: bit.ly/brief-concept-res-amersfoort.] Of misschien kun je het zelf nog korter.
  • Gebruik de resterende ruimte om nader in te gaan op een specifiek punt in de brief, dat voor jouw groep van belang is. Zo hebben we wat spreiding, maar behouden we toch een gezamenlijke visie.


Oproep #2: Ga zelf ook actief met raadsleden in je netwerk in gesprek!

We kunnen niet genoeg aandacht vragen voor onze zorgen en wensen. Als het goed is, hebben de raadsleden onze brief al ontvangen. Die kun je dan als aanleiding en vertrekpunt benutten.

Kortom, we hopen op jullie bijdragen, en horen graag over de geleverde inspanningen. Samen staan we sterk.

Groeten, Gerben & Marinus


Naar de pagina RES