Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (met zonprojecten)

Op verzoek van vele leden heeft Energie Samen voor de aangesloten leden een aantrekkelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gevonden voor leden met zonprojecten, ondergebracht bij Avéro Achmea via bemiddeling van SAA Verzekeringen in Rotterdam. Energie Samen heeft een mantelpolis afgesloten, als lid van Energie Samen sluit je een polis af binnen die mantelpolis. Energie Samen is geen verzekeringsadviseur. Leden zijn volledig vrij in een keuze voor een verzekering. In het algemeen is het goed verschillende offertes op te vragen.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven? 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt in de volksmond ‘wettelijke aansprakelijkheid’ genoemd. Deze dekt zogeheten zaak- en letselschade waarvoor je als energiecoöperatie mogelijk aansprakelijk bent; als er bijvoorbeeld een zonnepaneel van het dak afwaait en op een auto valt. Ook als opstalbezitter (een zonnedak c.q. zonnepark) heb je een AVB nodig als “eigenaar onroerend goed” voor de zogeheten risicoaansprakelijkheid; in geval van schade moet je als bezitter aantonen dat je niet aansprakelijk bent. Omdat dit heel moeilijk is, is een verzekering zeer verstandig.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wie komen er voor deze verzekering in aanmerking? 

 • Rechtspersonen die aangesloten zijn bij Energie Samen (coöperaties /verenigingen als lid, stichtingen of BV's als supporter). Een 100%-dochter-BV of -coöperatie kan de verzekering afsluiten als de moedercoöperatie lid is. Nog geen lid/supporter? Meld je aan!), 
 • Die één of meer zon-op-dak-projecten hebben (en ook echt óp de dakbedekking, niet in-dak) of grond/veld-installaties (in overleg, zie ook Geldt deze verzekering ook voor grond/veld-installaties?
 • Waarvan de zogenaamde omstandighedenverklaring is geaccepteerd (zie: ‘Hoe kan ik me aanmelden’).  
 • Die zelf niets doen aan/met de panelen zoals installatie, keuring of onderhoud, maar dit uitbesteden aan ‘derden’, zoals een installateur of onderhoudsbedrijf (dit in verband met de zogeheten opzichtbepalingen en -clausule. Die verlaagt de maximumdekking voor dit soort activiteiten, en dat maximum ligt te laag om dit te riskeren).  
 • Die voldoen aan de clausules over PV-installaties en draagkrachtberekening (voor daken). 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat kost de verzekering? 

De kosten bestaan uit drie delen: jaarlijkse premie/poliskosten, jaarlijkse behandelingskosten en eenmalige toetredingskosten. Deze kosten worden gezamenlijk gefactureerd door Energie Samen. De kosten zijn als volgt opgebouwd (verzekeringsjaar van 1-10-2022 tot 30-9-2023):  

 • Jaarlijkse premie- en poliskosten: de premie bedraagt € 2,50 per kWp opgesteld vermogen per jaar (naar rato van looptijd) met een minimum van € 250 (het bedrag voor 100 kWp). Daarbij komen nog € 25 poliskosten en 21% assurantiebelasting (en geen BTW). 
 • Jaarlijkse behandelingskosten (Energie Samen): afhankelijk van opgesteld vermogen. Ook voor periodes korter dan een jaar worden de jaarlijkse behandelingskosten in rekening gebracht. Hieronder zie je welke behandelingskosten gelden in jouw situatie:

Situatie 

Behandelingskosten (ex. BTW) 

Zelfstandig lid* met opgesteld vermogen kleiner dan 100 kWp.  € 50
Zelfstandig lid* met opgesteld vermogen tussen 100 kWp en 200 kWp
of meer dan één coöperatie op de polis bij vermogen kleiner dan 100 kWp  
€ 125
Zelfstandig lid* met opgesteld vermogen groter dan 200 kWp€ 250

* Zelfstandig lid: een lid van een koepel die lid is van Energie Samen is geen zelfstandig lid

 • Eenmalige toetredingskosten bij het afsluiten van een nieuwe polis (Energie Samen): € 100 ex BTW.

Tussentijdse wijzigingen

Voor tussentijdse wijzigingen op bestaande polissen worden één keer extra de behandelingskosten voor het betreffende opgesteld vermogen in rekening gebracht (zie de tabel hierboven). Bij een tussentijdse wijziging vóór 1-1-2023 gaat de polis direct al tot 1-10-2023 lopen (dus je hoeft dan niet twee keer de behandelingskosten te betalen).

Waarom toetredingskosten en behandelingskosten voor Energie Samen?

Energie Samen maakt kosten voor overleg met verzekeraars en tussenpersonen in een markt die in beweging is, het op de hoogte blijven van wijzigingen van regelgeving, het beantwoorden van vragen, het afsluiten van de mantelpolis en de administratie en facturatie van de verzekeringen. Met de leden van Energie Samen  is afgesproken dat deze dienstverlening van Energie Samen aan individuele leden kostendekkend moeten zijn, dat geldt dus ook voor de verzekeringen.  We maken dus geen winst op deze verzekeringen, maar belasten onze kosten door om dit mogelijk te blijven maken.

De kosten worden in rekening gebracht bij/na het afsluiten van de verzekering. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is er verzekerd?  

De AVB verzekert zaak- en letselschade waarvoor je als energiecoöperatie aansprakelijk bent. In de polis staat: 

[..] coöperatie die zich bezighoudt met de exploitatie van zonnepanelen, geïnstalleerd op daken of andere bedrijfsruimte van derden, lichte werkzaamheden en bijbehorende nevenactiviteiten, waaronder maar niet uitsluitend, advies geven, exploitatie winkel. 

Let wel: het gaat hierbij om zaak- en letselschades die uit dergelijke activiteiten voortkomen, dus bijvoorbeeld het advies zelf is niet gedekt onder deze verzekering (als je als coöperatie ook adviezen geeft, waar leden/derden je op aan zouden kunnen spreken, is wellicht een zgn. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) te overwegen. Deze dekt namelijk zogenaamde “zuivere vermogensschade”). Het blijft een aandachtspunt dat al je activiteiten via de zogeheten hoedanigheidsomschrijving adequaat verzekerd zijn. Daarom is het verstandig dat je periodiek controleert of al je activiteiten onder de hierboven omschreven hoedanigheid vallen.

Als je coöperatie alleen postcoderoosprojecten uitvoert, heb je aan deze standaard voldoende.

Het verzekerd bedrag is maximaal € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar, met een standaard eigen risico van € 1.000 per aanspraak (zie clausuleblad). De mantelpolis van Energie Samen heeft een maximum dekking van 10 miljoen euro per verzekeringsjaar. Theoretisch is het dus mogelijk dat de totale dekking per jaar van de mantelpolis de dekking van individuele polissen beperkt.  Wij vinden die kans te verwaarlozen. Als je als energiecoöperatie niets doet aan/met de panelen ligt het primaire risico namelijk bij anderen, zoals de installateur of de leverancier/importeur van de panelen. Deze AVB van de coöperatie is bedoeld om het restrisico af te dekken. Op basis van onze huidige kennis is de dekking van de mantelpolis daarvoor adequaat. We blijven natuurlijk wel scherp op de ontwikkelingen in de markt. 

In alle gevallen geldt de voorwaarde dat je als coöperatie zelf niets doet aan/met de panelen zoals installatie, keuring of onderhoud, maar dit uitbesteedt aan ‘derden’, zoals een installateur of onderhoudsbedrijf. Schoonmaken met water en een zachte borstel is het enige dat als coöperatie zelf mag doen. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Geldt deze verzekering ook voor grond/veld-installaties?

De verzekering is primair gericht op zon-op-dak-projecten, maar een AVB voor grond/veld-installaties kan in overleg ook in deze mantelpolis worden afgesloten (in de polistekst 'zonnepanelen, geïnstalleerd op daken of andere bedrijfsruimte van derden' omvat 'bedrijfsruimte' ook een perceel; zo dekt dit ook zonnevelden). Er geldt een maximale waarde van de installatie van ongeveer € 1 miljoen totaal. Per aanvraag wordt dit beoordeeld. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is er niet verzekerd? 

Bredere activiteiten dan wat er genoemd staat onder 'Wat is er verzekerd?' 

Eerdere aanspraken: Bestaande/mogelijke reeds bekende omstandigheden die wellicht tot een aanspraak leiden zijn van de dekking uitgesloten. Daarom moet je bij het aangaan van een dergelijke verzekering een no-claim-verklaring (omstandighedenverklaring) ondertekenen. Zie ook: ‘Hoe kan ik me aanmelden’.  

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik deze verzekering afsluiten als mijn coöperatie meer doet dan alleen postcoderoosprojecten? 

Standaard dekt deze verzekering alleen de activiteiten die vallen onder de hoedanigheid “eigenaar zonnepanelen”. Andere activiteiten, zoals een eigen winkel of inzet van energieadviseurs met apparatuur, zijn niet (standaard) meeverzekerd. Wil je andere activiteiten meeverzekeren, geef dat dan aan in je aanvraag. Dat kan binnen deze mantelpolis, maar dan wordt de premie maatwerk. SAA zal je een voorstel doen.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik voor meer projecten deze verzekering afsluiten? 

Dat kan. Het opgesteld vermogen van de projecten wordt opgeteld voor de premiebepaling. Het combineren van meer projecten op één polis heeft voor- en nadelen. 

Meer coöperaties  c.q. daken op één polis: 

 • lagere jaarlijkse premie per project. 
 • maximaal verzekerd bedrag van € 5.000.000 per jaar geldt voor alles tezamen. 

Per coöperatie/dak aparte polissen: 

 • per polis betaal je minimaal € 250 excl,. ass. belasting, toetredingskosten en behandelingskosten. 
 • maximaal verzekerd bedrag van € 5.000.000 per jaar per coöperatie/dak (tot een maximum van € 10 miljoen voor de gehele ES-mantel) 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik samen met andere coöperaties deze verzekering afsluiten? 

Dat kan, als er sprake is van een samenwerkingsverband. Dan is er één coöperatie verzekeringnemer. Die is aanspreekpunt voor Energie Samen voor deze verzekering, ontvangt de stukken, geeft akkoord en betaalt de facturen. De andere coöperaties worden dan als medeverzekerden op de polis vermeld. Je maakt zelf afspraken over onderlinge verrekening en communicatie over deze polis. 

Het opgesteld vermogen van de projecten van de coöperaties wordt bij elkaar opgeteld voor de premiebepaling. De maximale dekking op de polis blijft gelijk.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat zijn de specifieke eisen aan de installatie? 

Er gelden eisen voor de PV-installatie zelf en voor de draagkracht van het dak (dit laatste natuurlijk alleen voor zon-op-dak-projecten) 

Installatie 

a. de zonnepanelen en omvormers voldoen aan de op het moment van de installatie geldende (Nederlandse versies van) internationale IEC normen op het gebied van elektrische veiligheid en beschikken over een certificaat (waaruit dat blijkt) dat is afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling (zoals TÜV of Kiwa). Deze certificaten kun je desgevraagd door je leverancier/installateur worden verstrekt.

b. de connectoren zijn van hetzelfde merk en type 

c. de connectoren zijn overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en met het juiste gereedschap gemonteerd

d. de zonnepanelen worden op het dak/de dakbedekking of tegen de gevel gemonteerd (bij zon-op-dak-projecten).  

Voor de exacte teksten: zie het clausuleblad onder ‘PV systemen’.

Draagkracht dak (bij meer dan 35kWp vermogen) 

Bij vermogen groter dan 35kWp (of zonneboilers met groter oppervlakte dan 15m2) is een draagkrachtberekening nodig.
Voor de exacte teksten: zie het clausuleblad onder ‘Draagkrachtberekening’. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Hoe kan ik me aanmelden? 

Heeft iets haast of is voorlopige dekking gewenst? Neem contact op via verzekeringen@energiesamen.nu

1 Aanvraag indienen 

 • Download Zip-bestand  of vraag de infoset aan via verzekeringen@energiesamen.nu  
 • Zorg dat je inschrijving bij de Kamer van Koophandel actueel is (SAA doet namelijk een zogenaamde ‘UBO-check’). 
 • Bij zon-op-dakprojecten met vermogen groter dan 35kWp (of zonneboilers met groter oppervlakte dan 15m2) moet je een draagkrachtberekening kunnen overleggen (zie clausuleblad onder ‘Draagkrachtberekening’).  
 • Inventariseer alvast bij je bestuursleden of andere relevante personen binnen je coöperatie of zij iets weten wat tot een verzekeringsaanspraak zou kunnen leiden. Als je coöperatie al een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan is het verstandig om zo’n ‘omstandigheid’ bij je huidige verzekeraar te melden vóór de eventuele opzegging. Bij de nieuwe verzekeraar kan zo’n bekende omstandigheid namelijk niet meer geclaimd worden. Dit moet je bij acceptatie in de zogeheten ‘omstandighedenverklaring vastleggen.
 • Vraag een schriftelijke bevestiging van de installateur dat de installatie voldoet aan de normen zoals de verzekeraar die hanteert (zie clausuleblad onder ‘PV systemen’).
 • Vul het excelformulier in (download). In dit formulier vul je ook de verwachte jaarlijkse opbrengst in euro’s in. Dit is niet van belang voor de AVB, maar deze informatie kan ons helpen bij het opzetten van een mantelpolis voor panelenverzekering.  
 • Stuur het ingevulde Excelformulier naar verzekeringen@energiesamen.nu

2 Bij akkoord verzekeraar: accepteren  

 • SAA Verzekeringen (de tussenpersoon) controleert de aanvraag. Als SAA aangeeft dat je in aanmerking komt voor deze verzekering, krijg je van Energie Samen een mail over acceptatie, hoogte van de premie en dekking.
 • Voordat je de nieuwe polis accepteert, vraag je opnieuw aan je bestuursleden of andere relevante personen binnen je coöperatie of zij iets weten wat tot een verzekeringsaanspraak zou kunnen leiden en legt dit vast in de omstandighedenverklaring (download). 
 • Dit voorstel accepteer je als tekenbevoegde van je coöperatie door te antwoorden op de mail (inclusief ondertekende omstandighedenverklaring) en expliciet te vermelden dat je akkoord gaat.  

3 Bevestiging dekking en ingangsdatum  

Als wij positief bericht van SAA hebben ontvangen krijg je onze bevestiging dat de dekking is geregeld en de ingangsdatum. Dit bericht krijg je standaard binnen een week nadat je de acceptatie van het voorstel aan ons hebt gemaild. Zeg pas daarna je eventuele lopende polis op (zie: ‘Ik heb al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe kan ik overstappen?’). 

4 Polis en factuur 

 • Binnen twee weken na dekkingsbevestiging ontvang je de polis en vervolgens de bijbehorende factuur. 
 • Deze factuur dient daarna binnen 14 dagen betaald te worden. Anders is er alsnog geen dekking.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is de looptijd? 

Per 1-10-2022 wijzigt de looptijd.

 • Polissen die tot 1-10-2022 lopen: onze huidige mantel wordt met negen maanden verlengd van 1 januari 2023 naar 1 oktober 2023. Dit betekent voor lopende polissen dat zij rond de komende jaarwisseling een factuur krijgen voor een periode van negen maanden (door deze wijziging krijgen de diverse mantels allemaal dezelfde vervaldata).
 • Nieuwe polissen afgesloten na 1-10-2022: de polis loopt tot en met 30-9-2022. 

Polissen lopen tot 1 oktober jaarlijks en worden automatisch geprolongeerd. De premie en overige kosten kunnen dan veranderen. Je krijgt daarover tijdig bericht. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Hoe kan ik de verzekering beëindigen of verlengen? 

Hiervoor gelden standaard-verzekeringsvoorwaarden. De verzekering wordt automatisch verlengd. Daar hoef je dus niets voor te doen.  

Tot een jaar na ingangsdatum kan je niet tussentijds opzeggen. Vanaf een jaar na datum is de verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Bij tussentijdse opzegging wordt de premie naar rato gerestitueerd, verminderd met € 25 poliskosten.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat moet ik doen als ik meer vermogen opstel? 

Als het om een relatief kleine uitbreiding gaat (minder dan 30%), dan hoef je zelf niets te melden. Een keer per jaar ontvangt je coöperatie de vraag om een opgave van het vermogen aan het eind van het jaar. Op basis van dit vermogen wordt de premie voor de nieuwe termijn eventueel herberekend. 

 Als het gaat om een uitbreiding met meer dan 30 % van het opgesteld vermogen zoals vermeld op de polis, moeten polis en premie worden aangepast. Neem hiervoor contact op via verzekeringen@energiesamen.nu

↑ Terug naar inhoudsopgave

Ik heb al een AVB. Hoe kan ik overstappen? 

Als je lopende AVB tenminste één jaar gelopen heeft, kan je die veelal per dag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Daar zijn wel twee aandachtspunten:  

 • Voordat je de nieuwe polis accepteert, vraag je aan je bestuursleden of andere relevante personen binnen je coöperatie of zij iets weten wat tot een verzekeringsaanspraak zou kunnen leiden. De reden: als er later een aanspraak gedaan wordt, moet duidelijk zijn of dit onder de oude of de nieuwe verzekering valt. Je meldt dit bij de nieuwe verzekering via de zogenaamde ‘omstandighedenverklaring’ bij acceptatie (zie: ‘Hoe kan ik mij aanmelden’) én bij de oude verzekeraar vóór de opzegging. 
 • Zeg nooit de bestaande polis op voordat je van ons een bevestiging hebt dat de nieuwe verzekering rond is. Er zouden dan aanspraken tussen ‘wal en schip’ kunnen vallen. 

In sommige gevallen kan het handiger zijn om je lopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te houden. Vraag hiervoor advies aan je eigen verzekeringsadviseur. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik me ook later in het jaar aanmelden? 

Dat kan. De dekking gaat dan met ingang van de datum zoals op de polis vermeld staat. Voor de looptijd, zie ‘Wat is de looptijd?’. Voor de kosten bij looptijden anders dan een jaar: zie ‘Wat kost de verzekering?’.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Welke verzekeringen heb ik misschien nog meer nodig? 

Dat verschilt per coöperatie. We onderscheiden vier categorieën coöperaties. Per categorie hebben we de relevante informatie voor je op een rij gezet. Lees meer

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat moet ik doen bij schade?

Hopelijk zal het niet nodig zijn, maar als je verzekerd bent en er is sprake van een mogelijke aanspraak/schade (in verzekeringstermen heet dit een ‘omstandigheid’), dan neem je contact op met verzekeringen@energiesamen.nu

↑ Terug naar inhoudsopgave

Waar kan ik meer informatie vinden? 

De AVB-infoset (download als Zip-bestand) waarmee je je kunt aanmelden bestaat uit: 

Heb je vragen, heeft iets haast of is voorlopige dekking gewenst? Neem contact op via verzekeringen@energiesamen.nu  

↑ Terug naar inhoudsopgave


Naar de pagina Verzekeringen