Krediet grote projecten

Met het Krediet grote projecten bestaat de mogelijkheid een aanzienlijk deel van het benodigde risicokapitaal van investering in de bouw van energieprojecten met een zakelijke lening te financieren. Het krediet is bedoeld voor grootschalige zon- en windprojecten die een SDE-subsidie hebben ontvangen. De beschikbare leensom is vanaf een miljoen euro tot maximaal 10 miljoen euro.

Energie Samen heeft samen met Meewind de kredietlijn voor energiecoöperaties opgezet. Alle lokale energiecoöperaties met een groot project en een SDE-subsidie kunnen een aanvraag voor financiering doen (dus ook als je geen lid van Energie Samen bent).

Waarvoor kan je lenen?

Duurzame, lokale energiecoöperaties kunnen bij het Krediet grote projecten geld lenen voor:

 • Zon- en windprojecten,
 • waarvan de totale investeringsbehoefte de tien miljoen euro overstijgt (de totale investeringsbehoefte omvat investeringen in installaties, aansluitkosten voor het net, begeleidings- en onderzoekskosten en noodzakelijke en inherent aan de investering verbonden meerwerkkosten),
 • waarvan de behoefte aan extern risicokapitaal groter is dan een miljoen euro. 

Voorbeeld van financiering van risicokapitaalbehoefte

Stel: de totale investeringsbehoefte voor je project is 20 miljoen euro. Daarvan financier je 15 miljoen met vreemd vermogen. De risicokapitaalbehoefte is het verschil hiertussen: 5 miljoen euro. Daarvan kan maximaal 75% gefinancierd worden via het Krediet grote projecten (zie de kenmerken van een Krediet grote projecten, hieronder). Dat is 3,75 miljoen euro. De rest van de risicokapitaalbehoefte, 1,25 miljoen euro, kan je dan bij de leden ophalen.  

Kenmerken van een Krediet grote projecten

 • Leensom van minimaal €1.000.000.
 • Maximaal 75% financiering van de totale risicokapitaalbehoefte.
 • Vastgestelde looptijd van maximaal 15 jaar.
 • Het rentepercentage staat voor de gehele looptijd vast. De rente ligt op dit moment tussen de 5,5 en 7,0%, afhankelijk van het risicoprofiel van het project. 
 • Aflossing geschiedt op basis van kwartaal-annuïteiten.
 • Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.
 • Afsluitkosten voor Meewind van 2% per lening. Deze kosten kunnen meegefinancierd worden.

Zekerheid

Bij de financiering is sprake van het recht van verpanding van de volledige installatie met toe- en aanbehoren en verpanding van de SDE-subsidie en verpanding van vorderingen. Beide zijn tweederangs zekerheden en achtergesteld aan de bancaire financiering. Tevens wordt als extra zekerheid hypothecaire dekking gevraagd in tweede rang achter de bancaire financiering. Hierbij dient het opstalrecht als onderpand en wordt de volledige installatie separaat verpand. De notaris maakt de notariële akte op en deze dient ook bij de notaris ondertekend te worden.

Benodigde documenten en vereisten

Een uitgebreide beschrijving van de benodigde documentatie en vereisten is vastgelegd in het Investeringsreglement. Neem contact op met fondsen@energiesamen.nu voor de laatste informatie.

Hoe werkt het Krediet grote projecten?

Energie Samen begeleidt de aanvraag tussen de energiecoöperatie en de fondsmanager Meewind. Energie Samen adviseert de energiecoöperatie omtrent de financieringsaanvraag en de haalbaarheid ervan. Zodra de aanvraag compleet is dient de energiecoöperatie het financieringsdossier in bij Meewind. Meewind beoordeelt de aanvraag namens de financier.

Waarom is het Krediet grote projecten nodig?

Voor grootschalige coöperatieve energieprojecten kan het een uitdaging zijn om voldoende eigen vermogen aan te trekken voor realisatie. Om die drempel te verlagen is er nu een kredietlijn gevuld met middelen uit het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind. De kracht van het Krediet grote projecten is een standaard financieringsoplossing, met standaard dossiervorming en een standaard beoordeling. Daarbij is de rente zéér aantrekkelijk omdat de financieringen voorzien worden van een groenverklaring van RVO.

Wat is Meewind?

Meewind is beheerder van diverse investeringsfondsen gericht op de versnelling van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Iedereen kan bij Meewind beleggen vanaf een bedrag van 250 euro. De 12.000 participanten in Meewind beleggen in groene duurzame projecten, waarmee waarde wordt gecreëerd voor henzelf en de wereld om hen heen.

Interesse?

Als je interesse hebt in het Krediet grote projecten, dan kun je meer informatie opvragen via fondsen@energiesamen.nu. 

 • Vermeld 'Krediet grote projecten’. 
 • Geef een korte omschrijving van je project, de fase waarin het project zich bevindt en je financieringsbehoefte. 
 • Check daarbij ook even of dit past bij de ‘Kenmerken van een Krediet grote projecten’ die hierboven zijn genoemd. 


 Foto: Zuidenwind