Leden denken mee: focusgroepen

De grote groei die Energie Samen de laatste paar jaar heeft doorgemaakt heeft mede tot gevolg dat het contact tussen en met de leden minder intensief is geworden. Daarom heeft het bestuur besloten om te experimenteren met zogenaamde focusgroepen.

Het voorstel is besproken op de ALV van 4 juni 2021. Het gaat om de volgende focusgroepen:

ThemaBestuurslid
1 Contributiestructuur Energie Samen en dienstenpool

André Jurjus
2 Rol van Energie Samen in relatie tot de (sub-)regionale koepels en hun leden

Andries Metz
3 Rol van Energie Samen in relatie tot kleinere leden

André Jurjus
4 Langetermijnstrategie en driejarenplan; businessplan en beheer

Guus Ydema

De focusgroepen dienen als aanvulling op huidige gremia; binnen Energie Samen zijn verschillende inhoudelijke expertgroepen actief (bijvoorbeeld Postcoderoos en Econobis). De ALV's zijn bedoeld om alle leden op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Toelichting thema's

1 Contributiestructuur Energie Samen en dienstenpool

a. Er is voor 2021 een eerste goede stap in de structuur gezet. Deze structuur vergt nog verfijning. Te denken valt aan: verhouding met koepels en hun leden, sub-regionale koepels, bijdrage Windunie en andere afwegingen.
b. Hoe zorgen we ervoor dat de kennis en eventueel kapitaal die bij grote coöperaties zit effectief bij kleinere coöperaties komt. Dit kan zijn deelname in de projecten en/of het uitlenen van mensen en/of geld. Een aspect hiervan is welke rol Energie Samen hierin zou moeten spelen.  

Status focusgroep: op de ALV van 24 juni is een memo toegelicht met een voorstel voor een nieuwe contributiegrondslag. Dit wordt verder uitgewerkt en later dit jaar voorgelegd aan de ALV ter besluitvorming. 

2 Rol van Energie Samen in relatie tot de (sub-)regionale koepels en hun leden

Onderzoeken en verder uitschrijven van de rolverdeling. In eerste instantie tussen Energie Samen en de (sub-)regionale koepels. In 2e instantie tussen Energie Samen, koepels en hun leden.

3 Rol van Energie Samen in relatie tot kleinere leden

Wat kan Energie Samen specifiek aan kleinere leden bieden en vice-versa. Hoe kunnen kleinere leden geholpen worden te professionaliseren en meer projecten te gaan doen.

Status focusgroep: komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar.

4 Langetermijnstrategie en driejarenplan; businessplan en beheer

Werken aan een driejarenplan van Energie Samen, zowel coöperatie als bedrijfsbureau, in samenwerking met de koepels en grote leden, inclusief de financiering ervan.

Status focusgroep: gestart najaar 2021


Focusgroep 4: Langetermijnstrategie en driejarenplan; businessplan en beheer 

De focusgroep strategie is van start gegaan. Aan de focusgroep nemen bestuursleden vanuit verschillende coöperaties, twee bestuursleden en een directielid van het Bedrijfsbureau van Energie Samen deel. De strategie wordt besproken in sessies van november 2021 tot het voorjaar van 2022. Het begeleidingsteam bestaat uit Monique Sweep, Arjan de Lange, Kees Donker en Guus Ydema. 

De groep gaat de missie, visie en strategie van Energie Samen doornemen. Dat is zinvol nu we met zoveel activiteiten tegelijk bezig zijn in een complex speelveld. De buitenwereld is zo aan het veranderen dat we ook keuzes moeten maken en wellicht nieuwe wegen moeten inslaan.

De focusgroep doet een voorstel aan het bestuur die het bespreekt en er een mening over vormt. Het bestuur legt e.e.a. vervolgens voor aan de leden. 

Door de deelname van een grote, diverse groep leden denken we dat een goede inbreng vanuit de leden geborgd is. Daarnaast is op 15 februari 2022 een enquête gemaild naar de coöperatie/verenigingsleden. 

De werkdocumenten en verslagen worden in een teamsomgeving in de focusgroep gedeeld.

Download presentatie bij ALV 22 april 2022 (pdf)

Mocht je interesse hebben om ook een bijdrage te leveren aan deze focusgroep, laat dat dan weten aan het begeleidingsteam via guus.ydema@energiesamen.nu.

Downloads

  • Voorstel instelling focusgroepen (pdf, 4 juni 2021)
  • Presentatie focusgroep Strategie bij ALV 22 april 2022 (pdf)

← Naar de pagina Over Energie Samen