nieuws

 • Participatiemonitor 2021: toenemende productie met lokaal eigendom

  Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
  In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving bij de productie van wind- en zonne-energie op land in 2030, om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen en het lokaal zeggenschap te vergroten. In de Participatiemonitor 2021 is de stand van zaken voor projectparticipatie in kaart gebracht.
  03-10-2022
 • Concept-regelgeving warmtetransitie geeft groot risico op vertraging

  Klimaatakkoord (KEA), Nieuwe wet- en regelgeving
  Energie Samen heeft gereageerd op de nieuwste concept-regelgeving om wijken van het gas af te krijgen (Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). Dit op basis van de ervaringen van onze leden die samen met andere bewoners actief zijn om hun wijk aardgasvrij te maken. We pleiten ervoor om bewoners in een vroeg stadium te betrekken en zelf beslissingsbevoegdheid te geven over hun leefomgeving. Dit zorgt voor acceptatie en draagvlak voor de plannen. Daarvoor doen we een aantal concrete voorstellen.
  08-09-2022
 • Participatiecoalitie luidt de noodklok voor regionale energieprojecten

  Netcapaciteit, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Het afgelopen jaar hebben de regionale energieprojecten nagenoeg stilgelegen. Dit concludeert de Participatiecoalitie (waar Energie Samen deel van uitmaakt) op basis van een eigen enquête en het vandaag gepresenteerde rapport van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  07-07-2022
 • Handreiking samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars

  Kennisdeling, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  De energietransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. Bijvoorbeeld tussen energiecoöperaties en bedrijfsmatige projectontwikkelaars. Om de verschillende uitgangspunten bij elkaar te brengen in zo'n samenwerking, helpt het om duidelijke afspraken vast te leggen in een samenwerkingscontract of samenwerkingsovereenkomst. In de handreiking samenwerkingsovereenkomsten vind je precies wat je daar allemaal in kunt zetten.
  09-06-2022
 • Handreiking samenwerking waterschap-energiecoöperatie

  Kennisdeling, Klimaatakkoord (KEA)
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het ‘streven naar 50 procent lokaal eigendom‘ niet op waterschappen van toepassing is. Wel is vastgelegd dat de waterschapssector nadere afspraken maakt met onder andere energiecoöperaties over duurzame energieprojecten.
  07-02-2022
 • 'Warmte' in Ontwikkelfonds onderzocht

  Financiering, Klimaatakkoord (KEA), Ontwikkelfonds coöperaties
  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken of warmteprojecten ook in het Ontwikkelfonds kunnen meedoen.
  11-11-2021
 • Participatiemonitor 2020 hernieuwbare energie op land verschenen

  RES’en, Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
  De Participatiemonitor 2020 is de opvolger van de nulmeting van vorig jaar.
  02-11-2021
 • Klimaat- en Energieverkenning 2021: er gebeurt veel, maar meer nodig

  Klimaatakkoord (KEA)
  Vandaag verscheen de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het PBL is er grote onzekerheid of we de doelstelling van het Klimaatakkoord (-49%) halen: werkelijk alles moet meezitten maar zo is de werkelijkheid helaas niet. Bovendien is er nog veel meer reductie nodig vanwege de hogere Europese doelen, waar Nederland zich met succes voor heeft ingezet.
  28-10-2021
 • Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

  Organisatie, RES’en, Klimaatakkoord (KEA)
  Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hun samenwerking met de Participatiecoalitie verlengen. Dit betekent dat de Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werkt aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met als doel: een maatschappelijk gedragen en natuurinclusieve energietransitie. De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: Energie Samen, de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners en Stichting Buurkracht. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels.
  27-09-2021
 • Ministerie van EZK omarmt participatie voluit

  Belangenbehartiging, Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
  Niet eerder erkende het ministerie van EZK zo volmondig het cruciale belang van omgevingsparticipatie, en de onmisbaarheid van energiecoöperaties daarbij, als in een recente brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.
  03-09-2021
 • Wij stoppen niet als er klimaatdoelstellingen behaald zijn

  RES’en, Participatie, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Tussen Kolen en Parijs is het nieuwste rapport van Urgenda. In dat rapport worden tal van suggesties gedaan om aan de slag te gaan met de energietransitie en dan juist vanuit het uitgangspunt dat vele kleine stappen samen veel effect hebben. Bovendien focust het rapport op de integraliteit van alle oplossingen. Prachtige plannen en ideeën. Maar het rapport pleit ook tegen grote zonnevelden en stelt dat er niet meer windmolens op land nodig zijn. Juist projecten waar leden van veel energiecoöperaties al hun tijd in stoppen. Projecten die volgens ons nu onmisbaar zijn voor de energietransitie, en waarvan bovendien de opbrengsten worden ingezet voor verdere verduurzaming op lokaal niveau.
  25-06-2021
 • Provincie Limburg stapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

  Financiering, Participatie, Klimaatakkoord (KEA), Ontwikkelfonds coöperaties, Wind en Zon
  Na Zuid-Holland is nu ook Limburg ingestapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het fonds helpt energiecoöperaties van inwoners om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten, zoals zon- en windprojecten, heen te komen. Daarmee wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot. Ook de provincies Drenthe en Utrecht bereiden hun deelname aan het fonds voor.
  12-05-2021