'RES goed uit de startblokken'

De NVDE bestudeerde alle 28 openbaar beschikbare concept-RES’en (Regionale Energie Strategie) zowel op het gebied van elektriciteit als van warmte. Conclusie: goed uit de startblokken, nog veel werk naar de finish.

Om de potentie te realiseren zijn volgens de NVDE de volgende zaken van belang: 

  • Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om daarmee door te gaan. 
  • De ‘laagste kosten per vermeden ton CO2’ spelen een grote rol in het klimaatakkoord maar niet in de concept-RES’en. De NVDE verwacht dat de plannen uit de regio’s duurder zijn dan waarmee in het klimaatakkoord is gerekend. 
  • Het accent in de concept-RES’en ligt op opwekking van elektriciteit en warmte. Voor een succesvolle energietransitie sluit die zo goed mogelijk aan bij de lokale energievraag en wordt slim gebruik gemaakt van de energie-infrastructuur. Dit verdient versterking in de volgende versie. 
  • Het is belangrijk om sterker de brug te slaan naar het bedrijfsleven en anderen : naar partijen met een energievraag (industrie, mobiliteit, gebouweigenaren/ bewoners) en naar ontwikkelaars van duurzame energie en energiebesparing. Zij moeten grote investeringen gaan doen en hebben veel expertise.

Lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat ‘wordt gestreefd naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030.’

Bijna alle RES-regio’s nemen dit streven over in hun plannen en gaan dit in de RES 1.0 concreter uitwerken; de rol van coöperaties en participatiecoalities worden daarbij regelmatig genoemd. Zes regio’s leggen de lat hoger en streven naar tenminste 50% lokaal eigendom. Daarnaast zijn er twee regio’s waarin individuele gemeentes dat doen. Een enkele regio (Drenthe) verkent ook wettelijke middelen om lokaal eigenaarschap te realiseren. In drie regio’s wordt verkend of overheden zelf een energiebedrijf op kunnen richten om lokaal eigendom vorm te geven. 

Lees meer

  • NVDE analyse concept Regionale Energiestrategieën, juli 2020 (pdf)
  • 'Regionale energiestrategie goed uit de startblokken, nog veel werk naar de finish' (nieuwsbericht NVDE, 20 juli 2020)