Voorstel ACM voor aansluittermijn: positief, maar wel kanttekeningen

Wij hebben een reactie ingediend bij marktwaakhond ACM op de voorstellen voor wettelijke aansluittermijnen. We staan positief tegenover de voorstellen, maar hebben wel enkele kanttekeningen bij de voorstellen voor grootverbruikersaansluitingen, waarvan de aansluittermijn verhoogd zou worden van 18 naar 40 weken.

We hebben onze reactie samen met vier andere brancheorganisaties opgesteld: de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Holland Solar, Energie-Nederland en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). 

Onze kanttekeningen

 • Hanteer geen generieke aansluittermijn van 40 weken voor alle projecten.
  Een maximum aansluittermijn van 40 weken voor grootverbruikersaansluitingen kleiner dan 10 MVA is vooral projecten met kleinere vermogens en zon-op-dak-projecten onnodig lang. 
  We zijn voorstander van aansluittermijnen die afhankelijk zijn van een aantal factoren (zoals bijvoorbeeld het vermogen van de aansluiting, het netvlak, de tracélengte of civiele werken op het tracé). Op basis van simpel controleerbare criteria een toegestane aansluittermijn vaststellen leidt tot concrete verbeteringen t.o.v. het ontwerpbesluit van de ACM.
  Alternatief is een termijn van 30 weken; deze termijn wordt nu ook door enkele netbeheerders ruim gehaald. Een andere mogelijkheid is om een tijdpad vast te leggen waarbij de maximale termijn in stappen wordt verlaagd naar 18 weken.
 • Maak aansluittermijn niet afhankelijk van transportcapaciteit.
  De brancheorganisaties beschouwen het als zeer onwenselijk om de aansluittermijnen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid van transport. Dit omdat voor de aangeslotene een netaansluiting zonder transportcapaciteit ook bruikbaar kan zijn.
 • Hanteer ook maximum termijnen voor > 10 MVA
  In het huidige ontwerpbesluit is een aansluittermijn voor duurzame opwek > 10 MVA zonder verdere toelichting volledig vervallen. Een realistische aansluittermijn is voor grote projecten voor duurzame opwek echter net zo belangrijk als voor kleinere projecten. De brancheverenigingen stelt voor om ook voor aansluitingen > 10 MVA een factorafhankelijke aansluittermijn te hanteren.
 • Introduceer een maximumtermijn voor de offerte van de netbeheerder
  De brancheorganisaties vinden het wenselijk dat ook een termijn wordt opgenomen voor de termijn waarbinnen de netbeheerder een offerte aanbiedt (inclusief consequenties voor overschrijding).

Download  de Zienswijze op het Ontwerpbesluit codewijziging aansluittermijnen (pdf)

Wat is het voorstel voor kleinverbruikersaansluitingen?

Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn. 

Er bestonden toch al aansluittermijnen?

Oorspronkelijk stonden de aansluittermijnen in de Elektriciteitswet. Dat mocht niet van het Europese Hof; de ACM moet die vaststellen. 

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook: