Postcoderoossubsidie SCE 2022: wat is er gewijzigd, wat kan je nu doen?

Vanaf 1 maart kan je aanvragen indienen voor de postcoderoossubsidie SCE 2022. Het openstellingsbesluit is 4 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Wat is er veranderd ten opzichte van de ronde 2021 en wat kan je doen ter voorbereiding van je aanvraag?

 • Het beschikbare subsidiebudget is verhoogd van € 92 miljoen naar 150 miljoen euro (zie ook nieuwsbericht Updates SCE 2022, 24 januari).
 • PBL heeft nieuwe basisbedragen berekend (zie ook nieuwsbericht Updates SCE 2022, 24 januari en nieuwsbericht Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in, 31 januari). 
 • PBL hanteert bij de categorie 'windenergie kleinverbruikersaansluiting ' (15 kW - 100 kW) één vast basisbedrag. Voor deze categorie windenergie is daarom geen opbrengstberekening meer vereist.
 • Realisatietermijn van de productie-installatie voor categorie Zon-PV is verruimd, van 18 maanden naar twee jaar.
 • Bij Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moet in 2022 90% van de leden binnen de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn op het moment van aanvragen, dat was in 2021 100%. Dit biedt ruimte voor een VvE waarbij een eigenaar (en VVE-lid) een appartement  verhuurt.  
  • Voor SCE geldt dat deelnemers aan projecten zelf een kleinverbruikersaansluiting hebben. In het geval van een VvE en verhuur geldt die eis van een kleinverbruikersaansluiting voor de eigenaar van het appartement, niet voor de gebruiker. De huurder kan overigens geen deelnemend lid zijn voor een SCE-project aangevraagd door de VvE, aangezien huurders geen lid kunnen zijn van een VvE. 
  • Als er meer dan 10% van de appartementen wordt verhuurd, kan de VvE dus geen SCE aanvragen (alternatief is dan het oprichten van een coöperatie, dan kunnen huurders wel meedoen).
 • Als er een recht van opstal moet worden gevestigd, dan hoeft de inschrijving van de akte recht van opstal bij de openbare registers niet meer te worden aangeleverd. Dit geldt ook voor projecten die in 2021 zijn toegekend.
 • Bij Zon-PV: in de verplichte bijlage van intekening van de panelen vraagt RVO niet alleen om de intekening van de aangevraagde productie-installatie op de locatie, maar ook van de al aanwezige of nog te realiseren productie-installaties die gebruik maken van zonne-energie. Als er voor de aanwezige productie-installaties SCE of SDE is toegekend, vraagt RVO om de projectnummers daarvan ook te vermelden.
 • Andere aanvraag voor dezelfde locatie: heb je al een SCE- en/of SDE++-subsidiebeschikking voor dezelfde productie-installatie? Of is er op deze locatie geen ruimte meer om nog een installatie te realiseren? Dan kan je een aanvraag indienen als de bestaande beschikking is ingetrokken op het moment dat je een nieuwe SCE aanvraagt. RVO wacht niet met daadwerkelijke intrekking totdat de nieuwe SCE is toegekend. Dit was anders in de openstellingsronde in 2021 (zie ook Veelgestelde vragen op de site van RVO). 
 • Bij aanvraag door een coöperatie moet je ook een kopie van notariële akte van oprichting meesturen. 
 • Voor coöperaties geldt: de coöperatie draagt er zorg voor dat indien personen die deel uitmaken van andere organen van de vereniging en die geen lid zijn in de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen, deze personen elk niet meer dan één stem hebben over de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen productie-installatie (artikel 31 1b toegevoegd, zie de Wijzigingsregeling 2022).
 • Zodra artikel 3.1 van de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt, wordt artikel 17 geüpdated (nu: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , straks: Omgevingswet).
 • Je hebt eHerkenning nodig van minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ (was niveau 1).

Wat kan je nu al doen?

Je kunt je aanvraag voorbereiden. Zie SCE-subsidie aanvragen. Het advies blijft: Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in, nieuwsbericht 31 januari
Hou verder rekening met de tips n.a.v. aanvraagronde 2021:

 • Zon-PV: check vóór aanvraag of de dakconstructie geschikt is voor de productie-installatie. Het is een aantal keren voorgekomen dat een toegewezen beschikking ingetrokken werd omdat het dak niet voldeed. Check de geschiktheid ook bij je (beoogde) verzekeraar, verzekeraars stellen eisen aan de dakconstructie. Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) die je via Energie Samen kunt afsluiten, is bijvoorbeeld een draagkrachtberekening nodig bij vermogen groter dan 35kWp (lees meer). 
 • Check tijdig bij je netbeheerder of de aansluiting voldoet en of er een nieuwe aansluiting gerealiseerd kan worden. 
 • Bij recht van opstal: controleer dat de intentie-overeenkomst of de akte zelf ondertekend is én door de juiste partij(en). Lees meer over recht van opstal.
 • Check tijdig of er een vergunning nodig is (bijvoorbeeld voor Zon-PV een omgevingsvergunning bij nieuwbouw of veldopstelling) en vraag die tijdig aan. De vergunning moet zijn verleend voor aanvraag (de vergunning hoeft niet onherroepelijk te zijn voor aanvraag). Op de site van RVO vind je bij de categorieën Zon, Wind en Water per categorie welke vergunningen er mogelijk nodig zijn.

Downloads

Via de site van RVO:  Model Haalbaarheidsstudie 2022 (spreadsheet) plus Handleiding haalbaarheidsstudie 2022 (pdf).

Jouw belangenbehartiger

Zie ook:

Met dank aan RVO en Hier Opgewekt. De opname van het webinar van 17 februari 2022, 'SCE, hoe werkt het, wat is nieuw?'  terugkijken | de presentatie downloaden.