Codebesluit congestiemanagement: snel invoeren, later optimaliseren

Energie Samen, de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland hebben positief gereageerd op het ontwerp Codebesluit congestiemanagement dat de ACM op 19 augustus publiceerde.

Met deze nieuwe regels maakt de ACM helder wanneer een net ‘vol’ is, in welke volgorde netbeheerders aanvragen dienen te behandelen, en hoe ze netgebruikers transparant dienen te informeren. Bovenal wil ACM de netbeheerders congestiemanagement echt structureel laten inzetten, om daarmee de netcapaciteit veel efficiënter te benutten en meer duurzame opwek aan te kunnen sluiten. We verwachten daarom dat invoering van dit besluit een hoop congestiegebieden weer groen doet kleuren.

Leon Straathof: "In plaats van een uitgebreide, kritische zienswijze leek het ons daarom beter om een korte ondersteunende reactie te sturen met de strekking: goed gedaan ACM, nu vooral snel invoeren! Dan kunnen we de netcode later optimaliseren, want er valt op zich wel wat aan te verbeteren."

Wat regelt deze netcode?

De gewijzigde netcode beschrijft de verschillende stappen die een netbeheerder moet nemen bij het faciliteren van de vraag naar transportcapaciteit. Van lange termijn naar dagelijkse praktijk betreft dat regels voor:

 • Het periodieke proces dat de netbeheerder volgt om te berekenen in hoeverre hij voldoende transportcapaciteit beschikbaar heeft in zijn elektriciteitsnetten.
 • Hoe de netbeheerder met aanvragen voor transport moet omgaan als de grens van die capaciteit nadert.
  Als blijkt dat er congestie zal ontstaan in het betreffende deelnet, moet de netbeheerder een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van congestiemanagement in het gebied.
 • Hoe de netbeheerders congestiemanagement dienen toe te passen.
  De regels schrijven voor welke flexibiliteitsproducten ze van marktpartijen dienen af te nemen en welke vergoedingen ze daarvoor moeten betalen. In eerste instantie wordt marktgebaseerd congestiemanagement toegepast, waaraan marktpartijen op vrijwillige basis deelnemen. Als die  mogelijkheden zijn uitgeput en er nog steeds congestie dreigt, wordt overgegaan op niet-marktgebaseerd congestiemanagement. Hieraan moeten alle netgebruikers meedoen, tegen vergoeding van de gederfde inkomsten. De ACM hanteert een financiële bovengrens voor de jaarlijkse kosten die netbeheerders in een deelnet mogen maken voor congestiemanagement. De ACM hanteert een technische bovengrens voor congestiemanagement van 200% van de aanwezige capaciteit, mits er voldoende regelbaar vermogen beschikbaar is bij de netgebruikers. Als dat er niet is mag de netbeheerder tot 120% aansluiten.
 • Hoe de netbeheerders in de dagelijkse praktijk in moeten spelen op optredende congestie.
  Deze regels schrijven onder meer voor hoe het dagelijkse biedproces dient te verlopen voor flexibel vermogen en hoe netbeheerders restricties kunnen opleggen na sluiting van de day-aheadmarkt.

Verder stelt de ACM in dit besluit verscherpte eisen aan de transparantie die de netbeheerders moeten betrachten naar netgebruikers over bovenstaande taken. Onderdeel daarvan is dat de netbeheerders jaarlijks uiterlijk 30 april over de inzet van congestiemanagement dienen te rapporteren.

De ACM geeft aan het Codebesluit uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 formeel te willen nemen. Dit is belangrijk, omdat dat op tijd is voor de SDE++ ronde in juni 2022.

'Noodrem'

Als de netbeheerders erop kunnen vertrouwen dat congestiemanagement helpt om overbelasting te voorkomen, kunnen ze meer hernieuwbare productie aansluiten op de beschikbare netcapaciteit. Voor onvoorziene overbelasting – bijvoorbeeld door beter weer dan voorspeld – moeten productie-installaties dan wel snel op afstand terugregelbaar zijn. Daartoe ontwikkelen netbeheerders en marktpartijen in een goed lopende samenwerking een ‘noodrem’ die met een real-time interface gerealiseerd kan worden. Deze real-time interface moet zorgen voor robuust ingeregelde communicatie tussen de netbeheerder en de netgebruiker. De scope van de eerste fase is productie-installaties tussen 1 en 50 MW. Streven is om de specificatie hiervoor in het eerste kwartaal van 2022 klaar te hebben. 

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Downloads:

 • Download onze reactie (30 september 2021, pdf)
 • Ontwerp-codebesluit congestiemanagent (19-08-2021, site ACM)

Zie ook: