Prinsjesdag 2021: energiebelasting, PCR, SDE en participatiecoalitie

Miljoenennota 2022, Rijksbegroting 2022 en het Belastingplan 2022 bevatten een aantal voorstellen die relevant zijn voor energiecoöperaties. Over het belastingplan wordt 11 november gestemd door de Tweede Kamer. De begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt in de eerste week van november in de Tweede Kamer behandeld. Daarna volgt besluitvorming door de Eerste Kamer.

Participatiecoalitie

Energie Samen werkt aan de RES'en vanuit de Participatiecoalitie. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels. Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hun samenwerking met de Participatiecoalitie verlengen. Dit betekent dat de Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werkt aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord (lees meer over de RES'en).

Energiebelasting algemeen

Update: In het voorstel belastingplan 2022 zou de verlaging weer minder zijn dan eerder aangekondigd, maar ondertussen heeft het kabinet besloten om de energiebelasting op elektriciteit drastisch te verlagen; in de eerste schijf wordt dit verlaagd van 9,186 eurocent per kilowattuur exclusief btw (het op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingtarief voor 2022) naar 2,253 eurocent per kilowattuur exclusief btw. Dit als onderdeel van compensatie van de stijgende energierekeningen door de hoge gasprijs.

Vaaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling als het aan het vorige kabinet ligt tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0 (lees meer over de energiebelasting en de oude postcoderoosregeling PCR).

Energiebelasting op opslag

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit per 1 januari onder voorwaarden niet aan te merken als een belaste levering voor de energiebelasting. Bij energieopslag treedt dubbele belasting op in de energiebelasting, doordat heffing zowel plaatsvindt op het moment dat elektriciteit wordt geleverd aan een energieopslagfaciliteit als op het moment dat elektriciteit wordt geleverd aan een verbruiker later in de keten. Met de voorgestelde wijziging wordt deze economische dubbele belasting weggenomen.

Door de voorgestelde wetswijziging wordt de eerste levering in het schema hierboven niet aangemerkt als een belaste levering voor de energiebelasting.
Bij algemene maatregel van bestuur zullen voorwaarden en beperkingen worden gesteld met betrekking tot de exploitant. Zoals aangegeven in de kamerbrief van 5 juli 2019 doet de situatie waarbij sprake is van dubbele heffing van energiebelasting zich momenteel voor bij opslag die plaatsvindt achter een grootverbruikaansluiting. Voor afnemers met een kleinverbruikaansluiting die elektriciteit invoeden geldt dat de energiebelasting op grond van de salderingsregeling wordt geheven over het positieve saldo van de via die aansluiting geleverde elektriciteit minus de via die aansluiting ingevoede elektriciteit, waardoor geen sprake zal zijn van dubbele heffing.

Oude Postcoderoosregeling (PCR)

Zoals eerder aangekondigd wordt inderdaad in het belastingplan 2022 voorgesteld om het gat in de oude postcoderoosregeling te dichten. Lees meer

SDE++

Er gaat 3 miljard euro extra naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Lees meer op Solar Magazine

SCE

Budget en tarief voor de SCE 2022 worden later dit jaar bekend gemaakt via het zogenaamde 'openstellingsbesluit'. Lees meer

Downloads

Stukken Prinsjesdag