Algemene Ledenvergadering (voor leden en supporters)

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en latere mails voor je organisatie (stemcode, zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden live aanwezig zijn of via Zoom meedoen bevelen we van harte aan, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen. 

Uitnodiging en aanmeldlink

De uitnodigingen zijn vrijdag 26 november verstuurd. 

Zoomlink en stemcode

  • Donderdag 9 december zijn de Zoom-links verstuurd aan alle leden.
  • Dinsdagmiddag 7 december is de unieke stemcode gemaild aan lid-organisaties met stemrecht.

Dit mailen we in principe naar hetzelfde mailadres als de uitnodiging.

Downloads

  • Vergaderset (Zip-bestand). Update 29 november: concept gewijzigd Huishoudelijk Reglement (3d) en aanvulling gegevens  bestuursleden Energie Samen en Hoom in het officiële fusiedocument (3c)
  • Presentatie Sijtze Brandsma, Siward Zomer en Leon Straathof (powerpoint)
  • Verslag (pdf)

Agenda

1 Welkom en opening
2 Verslag 22e ALV van 17 september 2021 (bijlage 1) en agenda. Ter vaststelling.
3 Fusie Hoom, ter besluitvorming (Bijlage 3a, 3b, 3c en 3d)
  Op 16/11 heeft het bestuur van Energie Samen de fusie met HOOM besproken en besloten de fusie met een positief advies aan de ALV voor te leggen, ter besluitvorming. 
Bijgevoegd zijn vier documenten:
- Een toelichting op de voorgenomen fusie (3a)
- Uitgewerkt fusie document (3b)
- Het officiële fusiedocument (3c ter goedkeuring)
- Het gewijzigde Huishoudelijke Reglement (3d ter goedkeuring)
In bijgevoegde toelichting en het uitgewerkte fusiedocument schetst het bestuur wat we met de fusie willen bereiken, met welke aanpak we die doelstelling willen bereiken en hoe het proces er het komend jaar uit zal zien. Het officiële fusiedocument, dat door de ALV moet worden goedgekeurd, zal na goedkeuring door de besturen worden getekend en het formele fusietraject ingaan. In het aangepaste Huishoudelijk Reglement is opgenomen op welke wijze de leden van HOOM in de Coöperatie Energie Samen worden opgenomen.


In het geval de statutair noodzakelijke 2/3 van de leden niet aanwezig is om hierover te besluiten, zal conform de statuten binnen een maand een tweede ALV belegd worden, waarin we met de dan aanwezige leden kunnen besluiten over de fusie met HOOM. De geplande datum is vrijdag 7 januari 2022. Voor alle duidelijkheid: dit besluit vergt een ¾ meerderheid onder de aanwezige stemgerechtige leden.
4
Begroting 2022, ter besluitvorming (Bijlage 4a en 4b)


De begroting 2002 is bijgevoegd. Het memo geeft een toelichting op de begrotingssituatie van de coöperatie Energie Samen. Door het nemen van enkele maatregelen heeft de coöperatie voor 2022 een gebalanceerde begroting. Dat betekent ook dat, zoals in de ALV van 17 september jl.  aangekondigd, de contributie-ratio’s voor 2022 niet hoeven te worden aangepast.
5
Energie Samen: perspectief voor de komende tijd


We presenteren de ambitie voor de komende tijd, een stip op de horizon. We willen op enkele onderdelen waarover we al lang praten, nu echt naar een hogere versnelling. Presentatie van de initiatieven die daarin passen:

*Flex dienstenbedrijf

*Buurtwarmte dienstenbedrijf

*Energie Samen Academie

*Wind op Zee
6
Toelichting lobby

*Problematiek energiebelasting

*Energiewet, energie delen, energielabel, SCE, wind op zee
7
Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Meer informatie over onze ALV's