Algemene Ledenvergadering Energie Samen

Voor leden en supporters van Energie Samen. De uitnodigingsmail is 21 mei verstuurd.

De algemene ledenvergaderingen van Energie Samen zijn toegankelijk voor leden en supporters. Alleen leden hebben stemrecht.

Downloads

  • Concept-verslag (pdf)
  • Vergaderset (Zip-bestand): Update 3 juni: bijlage 6 toegevoegd, Bij punt 15 e Axel Posthumus gewijzigd in Pascal Weijers. Update 25 mei: gewijzigde bijlage 8.  

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en latere mails (stemcode, zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden via Zoom kijken is prima, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen.

Zoomlink en stemcode

Donderdagmiddag 3 juni ontvang je de Zoom-link voor de ALV.

Dinsdagmiddag 1 juni versturen we een unieke stemcode per stemgerechtigde organisatie aan lid-organisaties met stemrecht.

Dit mailen we in principe naar hetzelfde mailadres als de uitnodiging.

Agenda

1 Opening en mededelingen. Nieuwe leden. Zie ook notitie EurosolarNL, Bijlage 12.
2 Vaststelling agenda.
3 Verslag 20e ALV van 5 februari 2021. Bijlage 1. Ter vaststelling.
4 Jaarverslag 2020. Bijlage 2. Ter vaststelling.
5 Jaarrekening Bedrijfsbureau Energie Samen B.V. Bijlage 3. Ter informatie.
6 Jaarrekening Econobis B.V. Bijlage 4. Ter informatie.
7 Jaarrekening Coöperatie Energie Samen. Bijlage 5. Ter besluitvorming.
8 Verslag kascommissie 2020. Bijlage 6. Benoeming kascommissie.
9 Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020.
10 Kleine aanpassing contributiereglement 2021. Bijlagen 7a en 7b.
11 Aftreden voorzitter Felix Olthuis.
12  Benoeming André Jurjus tot voorzitter. Bijlage 8. Ter besluitvorming.
13  Instellen focusgroepen diverse geledingen. Bijlage 9.
14 Update Werkplan 2021. Bijlage 10.
15 Belangenbehartiging en lobby. 
 Netinfrastructuur en aanverwante zaken (Leon Straathof).
 bSubsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), Energiewet 1.0, Warmtewet 2.0
(Siward Zomer).
 cEnergie Samen Academie (Kirsten Notten).
 dDe Participatiecoalitie, stand van zaken (Felix Olthuis).
 eFlex en Project slimme energie-oplossingen (Taco Kuiper en Pascal Weijers).
 fSamenwerking Rabobank (Siward Zomer/Sijtze Brandsma).
 gVoortgang Uitvoeringsoverleg Klimaattafel, berichten NVDE, NWEA.
 hKlimaatweb. Samenwerking Energie Samen (Wind&Zon Vakblad Duurzame Energie) en
Berghauser Pont Media.
16 Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 11.
17 Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.

Meer informatie over onze ALV's