ALV Energie Samen 12 juni

Voor leden en supporters van Energie Samen en leden van PAWEX, op uitnodiging. De uitnodigingsmail bevat een link naar de online vergadering. Vragen kan je vooraf indienen.

Kijk hier de ALV terug

Antwoorden op ingediende vragen

Omdat de ALV online plaatsvindt, hebben we gevraagd om vragen zoveel mogelijk vooraf in te dienen. Ook tijdens de ALV zijn veel vragen via de chat binnengekomen. 

Download de vragen en de antwoorden (pdf)

Downloads

  • Verslag (originele versie pdf, geüpdatete versie n.a.v. ALV 18 september pdf)
  • Vergaderset (Zip-bestand), versie 9 juni. Wijzigingen: bijlage 5, concept-jaarrekening Econobis BV (toegevoegd 3 juni), geüpdatete versies van Bijlage 2 aanpassing Contributiereglement 2020 (8 juni: inhoud licht gewijzigd, 9 juni: fout gecorrigeerd, in de tweede blauwe alinea stond nog het bedrag van € 20, dat moet € 10 zijn): Bijlage 2.
  • Vragen en de antwoorden tijdens de ALV (pdf)
  • Presentatie 12 juni (pdf, powerpoint).

Agenda

In verband met een eventuele stemming was er per coöperatie of andere lidorganisatie één toegang mogelijk. De persoonlijke uitnodiging voor de ALV is per mail verstuurd. Uiteraard stond het jullie ook vrij om met meer bij elkaar te gaan zitten (wel op 1,5 meter!) en via één inlog deel te nemen.
Je kon aan de ALV deelnemen vanuit bijna elk apparaat, zolang je over een (stabiele) internetverbinding beschikt. De meest optimale manier om de ALV te volgen is vanuit een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser.

Toelichting: het bleek dat er voor de beoordeling van de jaarrekeningen geen kascommissie is benoemd. Het voorstel van de benoeming van leden van de kascommissie maakt onderdeel uit van de stukken voor deze vergadering. De beoordeling van de definitieve concepten van de jaarrekeningen wordt uitgesteld.  Het bestuur zal in de ALV van 18 september de definitieve concepten voorleggen, voorzien van een advies van de Kascommissie. Hopelijk in een fysieke vergadering, anders opnieuw een digitale.

In verband met verhindering van de voorzitter zal de ALV worden geleid door bestuurslid Guus Ydema.

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda.
3
Verslag 16e ALV van 7 februari 2020. Bijlage 1. Ter vaststelling.
4
Fusie PAWEX: stand van zaken. Ter informatie.
5
Aanpassing Contributiereglement 2020. Bijlage 2, ter besluitvorming.
NB Er is gewijzigd in dit document; 8 juni: inhoud licht gewijzigd, 9 juni: fout gecorrigeerd, in de tweede blauwe alinea stond nog het bedrag van € 20, dat moet € 10 zijn). 
6
Jaarrekeningen 2019

aConcept-jaarrekening 2019 Coöperatie Energie Samen. Bijlage 3, ter bespreking. 

bConcept-jaarrekening 2019 Bedrijfsbureau Energie Samen B.V.. Bijlage 4, ter bespreking.

cConcept-jaarrekening 2019 Econobis B.V.. Bijlage 5, ter bespreking.
7
Verkiezing en benoeming kascommissie 2019. Bijlage 6, ter besluitvorming.
8
Belangenbehartiging:

aSaldering en Postcoderoos (Siward Zomer, coöperatief directeur Bedrijfsbureau). Zie ook: 'Kamerbrief over opvolger Postcoderoosregeling' (nieuwsbericht 25 mei 2020)

bEuropese definities en warmteschap (Siward Zomer). Zie ook: 'Het Warmteschap: een nieuwe speler op de warmtemarkt' (nieuwsbericht 11 mei 2020), inclusief discussiestuk Definitie gemeenschappen HEG en EGB (pdf) en discussiestuk Consultatie Warmtewet 2.0 (pdf)

cNetinfrastructuur, ACM en GEN, met speciale aandacht voor particuliere turbine-exploitanten (Leon Straathof, Adviseur netinfrastructuur en -regulering).
9
Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 7.
10
Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.

De wettelijke basis voor onze online ALV en voor het uitstellen van de definitieve goedkeuring van de jaarrekeningen is een in mei aangenomen noodwet (zie 'Corona en je ALV', nieuwsbericht 5 mei 2020).

Zie ook