Extra ALV vrijdag 13 december 2019

Voor leden en supporters van Energie Samen en belangstellenden.

De aanleiding voor een extra ALV is een statutenwijziging. Op de agenda staat (opnieuw) de mogelijke fusie PAWEX. Hiervoor is een statutenwijziging nodig. Bij de ALV van 22 november werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen, maar er was onvoldoende quorum tijdens deze algemene vergadering aanwezig om een besluit te kunnen nemen.

In de statuten staat (artikel 20.2): Is op die vergadering niet ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regels wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden kan besluiten met een meerderheid van ten minste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.

Downloads

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda.
 3. Verslag en actielijst 14e ALV 22 november 2019 (bijlage 1). Ter vaststelling.
 4. Fusie ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode (Econobis) een feit.
 5. Mogelijke fusie PAWEX: consequenties
  • Voorstel aanvulling Statuten Energie Samen (bijlagen 2a en 2b)
  • Voorstel aanvulling Huishoudelijk Reglement (bijlagen 2c en 2d)
  • Stand van zaken bij PAWEX en uitvoerings-onderwerpen
 6. Voortgang:
  • Integratie ZoNL (Sijtze Brandsma),
  • Ontwikkelfonds Coöperaties (Felix Olthuis),
  • Participatiecoalitie (Jennie Tissingh),
  • Voortgangsrapportage Stichting DOEN (Sijtze Brandsma)
 7. Concept-contributiereglement 2020. Bijlagen 3a en 3b. Ter besluitvorming.
 8. Begroting 2020: opstelling na goedkeuring contributiereglement. Bijlage 4.
 9. Gedragscode Zon-op-Land. Proces totstandkoming, nadere uitleg en discussie. Bijlage 5a en 5b.
 10. Jaarplan 2020. Bijlage 6.
 11. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Bijlage 7.
 12. Netbeheerders-10-puntenplan. Bijlage 8. Zie ook: ‘ons’ position paper over netaansluitingen.
 13. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting en borrel

← Naar de pagina ALV's

← ←  Naar de pagina Over Energie Samen