Algemene Ledenvergadering (voor leden en supporters)

De ALV van Hoom heeft op 10 december ingestemd met fusie binnen Energie Samen. Bij de ALV van Energie Samen op dezelfde dag waren er 56 stemmen voor, 1 tegen en 3 blanco, maar op deze ALV was de statutair noodzakelijke 2/3 van de leden niet aanwezig. Conform de statuten wordt binnen een maand een tweede ALV belegd , waarin we met de dan aanwezige leden kunnen besluiten over de fusie.

Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.

Let op je mail

  • Uitnodiging: de uitnodigingen zijn 23 december verstuurd.
  • Stemcode: de stemcodes worden woensdag 5 januari verstuurd (incl. zoomlinks) aan leden met stemrecht (coöperaties en verenigingen)
  • Zoomlink: de zoomlinks aan alle leden worden ook woensdag 5 januari verstuurd. Als je stemrecht hebt, ontvang je die dus twee keer.

Download

  • Vergaderset (gezipte pdfs)
  • ter informatie: conceptverslag ALV 10 december (pdf)
  • Verslag ALV 7 januari 2022 (pdf)

Coöperaties: informeer je bestuursleden

De uitnodigingsmail en latere mails voor je organisatie (stemcode, zoomlink) versturen we bij coöperaties en energie-initiatieven naar de contactpersoon voor de organisatie (dus niet naar afzonderlijke bestuursleden). Informeer daarom zelf je medebestuursleden, voor zover nodig. Met meer bestuursleden live aanwezig zijn of via Zoom meedoen bevelen we van harte aan, maar bij eventuele stemming mag je natuurlijk maar één stem per coöperatie uitbrengen. 

Agenda

1 Welkom en opening
2 Fusie Hoom, ter besluitvorming (Bijlage 3a, 3b, 3c) en ter informatie bijlage 3d
  Op 16/11 heeft het bestuur van Energie Samen de fusie met HOOM besproken en besloten de fusie met een positief advies aan de ALV voor te leggen, ter besluitvorming. 
Bijgevoegd zijn vier documenten:
- Een toelichting op de voorgenomen fusie (3a)
- Uitgewerkt fusie document (3b)
- Het officiële fusiedocument (3c ter goedkeuring)
- Het gewijzigde Huishoudelijke Reglement (3d ter informatie, dit is reeds vastgesteld door de ALV van 10 december)
In bijgevoegde toelichting en het uitgewerkte fusiedocument schetst het bestuur wat we met de fusie willen bereiken, met welke aanpak we die doelstelling willen bereiken en hoe het proces er het komend jaar uit zal zien. Het officiële fusiedocument, dat door de ALV moet worden goedgekeurd, zal na goedkeuring door de besturen worden getekend en het formele fusietraject ingaan. In het aangepaste Huishoudelijk Reglement is opgenomen op welke wijze de leden van HOOM in de Coöperatie Energie Samen worden opgenomen.


Aangezien de statutair noodzakelijke 2/3 van de leden niet aanwezig was bij de ALV van 10 december om hierover te besluiten, wordt conform de statuten binnen een maand een tweede ALV belegd, waarin we met de dan aanwezige leden kunnen besluiten over de fusie met HOOM. Voor alle duidelijkheid: dit besluit vergt een ¾ meerderheid onder de aanwezige stemgerechtige leden.
3
Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Meer informatie over onze ALV's