Netinpassing en het Klimaatakkoord

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van afgelopen juni voorzien een transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem. Het aandeel duurzame opwek zal veel groter worden dan de fossiele opwek. Een tijdige inpassing van deze nieuwe mix vraagt om heldere spelregels van overheden en netbeheerders. PAWEX ijvert niet alleen voor verbetering van de huidige spelregels, maar wil ook bijdragen aan het elektriciteitssysteem van de toekomst. Concrete maatregelen die de netinpassing van duurzame opwek de komende jaren al sterk kunnen bevorderen liggen op het gebied van aansluitkosten, standaardaansluitingen en stabiliteit.

Het perspectief op lange termijn
Door het groeiende aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit wordt het elektriciteitsaanbod in toenemende mate afhankelijk van weer en seizoenen. Naar verwachting zal in 2030 70 procent van de elektriciteitsproductie afhankelijk zijn van het weer. Soms zal er meer hernieuwbare energie beschikbaar komen dan er vraag is. Bij windstilte en bewolking zal de vraag vrijwel volledig gedekt moeten worden door andere bronnen.
Het is dus van belang om tijdig voldoende opties te hebben voor flexibiliteit. Dat kan in de vorm van vraagsturing, opslag, interconnectie met buitenlandse netten en regelbaar vermogen. Maar ook geheel nieuwe vormen van flexibiliteit zullen nodig zijn; denk aan de omzetting van elektriciteit naar gas en omgekeerd en inzet van elektriciteit voor hoge-temperatuur-warmte in de industrie of voor het produceren van moleculen zoals waterstof, methaan of stikstof, voor transport, opslag of als grondstof. Allemaal extra mogelijkheden voor het nuttig gebruiken van een tijdelijk overproductie aan hernieuwbare elektriciteit.

Verdeling aansluitkosten
De komende jaren zal er gekeken moeten worden naar de kosten van uitbreiding van elektriciteitsnetten naar gebieden voor duurzame opwek. Voor wind op zee is een succesvolle, kostenbesparende aanpak ontwikkeld, die de kosten en de risico’s neerlegt bij de partij die daar ook echt invloed op heeft. Ontwikkelaars kunnen zich daardoor richten op hun windpark, terwijl TenneT volledig zorg draagt voor de netaansluiting. Voor duurzame opwek op land willen we een vergelijkbare aanpak ontwikkelen, samen met netbeheerders en overheden.

Nieuwe standaardaansluiting
Ook moeten we een nieuwe standaardaansluiting definiëren voor (uitsluitend) duurzame decentrale opwek, met structureel andere tarieven en aansluiteisen. Dat kan de efficiëntie verbeteren en zo de aansluitkosten voor duurzame opwekkers én investeringen voor netbeheerders verlagen.

Nadenken over stabiliteit
Verder willen we samen met de andere stakeholders nadenken over het stabiel houden van het elektriciteitssysteem (zowel de frequentie als de spanning). Zoals gezegd, met een toenemend aandeel duurzame opwekkers en afnemend aandeel fossiele opwekkers wordt dat steeds belangrijker. Dit is een vraagstuk voor de wat langere termijn.

De komende maanden participeren we vanuit Energie Samen en PAWEX in de Klimaatakkoord-werkgroepen die het bovenstaande verder vormgeven.

Categorieën: Lobby