PAWEX: netinpassing goed geregeld

Gepubliceerd door Tammo Hoeksema op

PAWEX behartigt de belangen van windturbine-eigenaren bij de inpassing van hun duurzame opwek in het Nederlandse elektriciteitsnet.Een van de partners in Energie Samen is PAWEX: de Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten. PAWEX behartigt de belangen van windturbine-eigenaren bij de inpassing van hun duurzame opwek in het Nederlandse elektriciteitsnet. En dat doet PAWEX al sinds 1992.

PAWEX heeft daarvoor een uitstekende positie, als deelnemer aan het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). In het GEN bespreken netbeheerders en belanghebbenden voorstellen voor verbetering van regelgeving. Onze inzet: de netinpassing haalbaarder, sneller en goedkoper maken. Actuele onderwerpen zijn de regelgeving rondom meer leveranciers op één aansluiting, de nieuwe Europese regelgeving voor netinpassing, en het wel of niet invoeren van een transporttarief voor opwekkers.

Voor het nieuwe samenwerkingsverband Energie Samen kan PAWEX de belangen rondom netinpassing behartigen, via het GEN of via het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de Autoriteit Consument & Markt.

Meer leveranciers op één aansluiting

De regelgeving rondom Meer Leveranciers Op Één Aansluiting (MLOEA) is op 24 maart 2018 in werking getreden. Hiermee is het mogelijk om naast de verbruiksmeter een tweede meter te gebruiken zonder de forse kosten van een extra aansluiting. Die tweede meter kan nodig zijn voor een duurzame productie-installatie, of voor een laadpaal waarvan de stroom geleverd wordt door een andere leverancier dan voor de woning.

Ook het combineren van zowel zon als windopwekking op één aansluiting zou mogelijk moeten zijn, maar dat stuit in de praktijk op belemmeringen. Dergelijke projecten behelzen combinaties van verschillende eigenaren van objecten, en daar is eigenlijk geen ruimte voor.

Hetzelfde geldt voor een combinatie van kleinere eigenaren van windturbines in een groter windpark. Dat lijkt alleen te mogen als alle meters zich in één ruimte bevinden, wat alleen kan als ieder deelpark een eigen parallelle kabel krijgt. Maar juist het serieel aansluiten van deze deelparken levert de gewenste kostenbesparing op, voor zowel de ontwikkelaar als de netbeheerder.

De komende maanden inventariseren we welke verbeteringen er mogelijk zijn en gaan we het gesprek hierover aan.

Nieuwe Europese regelgeving

Het afgelopen jaar is in het GEN vooral gesproken over de nieuwe Europese Verordeningen Elektriciteit. Die worden vertaald in de Nederlandse regelgeving, de ‘codes elektriciteit’. Iedereen die gebruikmaakt van stroomkabels in Nederland heeft te maken met deze codes. Niet alleen netbeheerders en energieleveranciers, maar bijvoorbeeld ook meetbedrijven en bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. De ACM stelt de codes vast en controleert of bedrijven zich eraan houden.

Voor duurzame opwek zijn vier Europese verordeningen met name relevant. Deze gaan over:

  • de technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen (Requirements for Grid Connection of Generators, RfG)
  • de balanceringshandel waarbij marktpartijen elektrisch vermogen aan de landelijke netbeheerder kunnen verkopen om het elektriciteitsnet stabiel te houden (Electricity Balancing, EB);
  • welke maatregelen netbeheerders moeten nemen bij een normale bedrijfsvoering (System Operations, SO);
  • welke maatregelen netbeheerders moeten nemen in noodgevallen (Emergency and Restoration, ER).

Inmiddels zijn de drie eerstgenoemde verordeningen behandeld in het GEN. Na de zomervakantie wordt de verordening over maatregelen in noodgevallen besproken. Nadat de Europese verordeningen zijn omgezet in de Nederlandse codes en alle partijen het eens zijn over de teksten moet de ACM hier nog een besluit over nemen. De ACM heeft het voornemen om dit uiterlijk 17 november te doen.

Vooral de technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen (RfG) zal merkbare gevolgen hebben voor duurzame opwekkers. Omdat er nog geen praktijkervaring is, zijn zowel ontwikkelaars als netbeheerders nog onzeker hoe daarmee om te gaan. Het komende jaar houden we de vinger aan de pols.

Transporttarief voor opwekkers

Vanuit de netbeheerders klinkt regelmatig de roep om een transporttarief voor opwekkers. Nu hoeven alleen de gebruikers te betalen voor elektriciteitstransport. De redenatie is dat ze daarmee een onevenredig deel van de bedrijfsvoeringskosten betalen. Het standpunt van PAWEX is dat invoering van een transporttarief voor opwekkers momenteel niet wenselijk is. Want dat zou een nieuwe belemmering zijn voor opwekkers op het moment dat juist alle zeilen bij moeten worden gezet om extra duurzame opwek te realiseren in Nederland.

Lees meer over PAWEX

Categorieën: Lobby